Jonge Boerenfonds open op 1 januari 2020

04-09-2019 JOURE – Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf komt er een extra financieringsmogelijkheid beschikbaar. Via de Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten is het voor jonge boeren daarmee makkelijker om een lening te krijgen. Het kabinet investeert over meerdere jaren 75 miljoen in de regeling. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer.

De nieuwe module VVK wordt onder de bestaande subsidiemodule Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) toegevoegd. De aanpassing van de BL wordt begin september gepubliceerd en zal per 1 januari 2020 opengesteld worden. De periode tot 1 januari geeft financiers die het VVK aan willen gaan bieden, de gelegenheid om zich voor te bereiden.

Vermogensversterkend Krediet
De regeling maakt het voor financiers mogelijk om extra leningen te verstrekken aan jonge boeren die willen investeren in innovatie. Jonge agrariërs staan voor opgaven op het gebied van het sluiten van kringlopen, biodiversiteit, diergezondheid- en welzijn. Kortom: de landbouw zit in een transitie naar verduurzaming. Tegelijkertijd is een bedrijfsovername juist een natuurlijk moment om te investeren in een duurzame bedrijfsvoering. Echter, dit vraagt om investeringen waar jonge boeren in deze vroege fase van hun loopbaan niet altijd de middelen voor hebben. Door gebruik te maken van de regeling wordt de financiële drempel voor jonge agrariërs verlaagd. Deze regeling is uitgewerkt in overleg met relevante stakeholders, waaronder Rabobank en NAJK.

Criteria
Om gebruik te kunnen maken van de regeling moeten jonge agrariërs een investeringsplan hebben, dat aan minimaal één van de kringlooplandbouw gerelateerde punten bijdraagt. Een voorbeeld van zo’n punt is de vraag: levert het bedrijf winst op voor ecosystemen (water, bodem, lucht), biodiversiteit en de natuurwaarde van het boerenlandschap. Andere criteria zijn o.a.: het sluiten van kringlopen, het versterken van de sociaal-economische positie van de boer in de keten, de klimaatopgave, ecosystemen, dierenwelzijn en waardering voor voedsel. Naast het voldoen aan een van de kringlooplandbouwcriteria moeten de investeringen aantonen dat de rentabiliteit, en daarmee het toekomstperspectief, van het bedrijf verbeterd is ten opzichte van vóór de overname.

Jonge vissers
Daar de VKK onderdeel is van de BL, en deze laatste niet openstaat voor de visserijsector, kunnen jonge vissers geen VVK aanvragen. Met de betrokken onderwijsinstellingen voor visserij is overleg geweest over de wenselijkheid om waar mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van het model voor ondersteuning van duurzame bedrijfsovername. De conclusie was dat dit traject niet in een behoefte van jonge vissers voorziet.

Opleiding en coaching
Van de totale 75 miljoen euro uit het Regeerakkoord komt er 11 miljoen euro beschikbaar voor het opzetten van een opleiding- en coachingtraject bij begeleiden van het overnameproces. Het opzetten of overnemen van een bedrijf en dit toekomstbestendig maken vraagt naast agrarische kennis ook kennis van ondernemerschap van de jonge agrariërs. Op verzoek van de jonge boeren zelf is er daarom ruimte gecreëerd voor het ontwikkelen van een programma voor onafhankelijk advies en begeleiding bij duurzame bedrijfsovername.

De Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten is vanaf vandaag openbaar en vanaf 1 januari 2020 opengesteld voor deelname. Voor het krediet neemt de jonge ondernemer contact op met een deelnemende financier, die de kredietovereenkomst bij RVO indient voor de overheidsborgstelling.