Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020


23-12-2017 JOURE – Bent u mkb’er met een exportwens? Dan kunt u subsidie aanvragen van 7 november 2016 tot en met 31 december 2020.
Informatie over de subsidieregeling

Om de exportactiviteiten in de provincie Fryslân te stimuleren, biedt de subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020 mkb-ondernemers financiële ondersteuning bij het realiseren van internationale marktverkennings- en marktontwikkelingsactiviteiten.

Er kan subsidie worden verstrekt voor de kosten van een haalbaarheidsonderzoek, marktonderzoek, exportplan, kennisvergroting, vertaling, ontwikkelingsprogramma en voor het realiseren van een matchmaking.

Subsidiebedrag
De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum dat per aangevraagde activiteit varieert tussen € 5.000,- en € 10.000,-.

Digitaal invullen en digitaal ondertekenen
Aanvraagformulier Internationale Marktverkenningsactiviteiten
Aanvraagformulier Internationale Marktontwikkelingsactiviteiten
Overige informatie
Het is mogelijk om per subsidiabele activiteit meerdere aanvragen in te dienen op voorwaarde dat het per aanvraag om een afzonderlijke activiteit gaat. Er is geen limiet verbonden aan het aantal aanvragen dat een aanvrager kan indienen per subsidiabele activiteit.

Let op
De subsidie wordt geweigerd indien er ten aanzien van de subsidiabele kosten van de activiteit verplichtingen zijn aangegaan vóór ontvangst van de aanvraag.

Vragen?
Vragen over de regeling kunt u stellen aan afdeling Wurkje mei Fryslân via internationalbusiness@fryslan.frl.

Vragen over uw subsidieaanvraag kunt u stellen aan de afdeling Financieringen en Subsidies, tel. 058 – 292 53 35 of via subsidies@fryslan.frl.