Intensievere samenwerking door ‘Natuer mei de Mienskip’

24-03-2019 JOURE – Negen organisaties* die betrokken zijn bij het landelijk gebied, stellen de provincie voor gezamenlijk te werken aan de Friese natuur. Met als doel om natuur te creëren voor iedereen, waarbij het belang van biodiversiteit voorop staat. Gedeputeerde Staten staan er positief in om de samenwerking aan te gaan en twee pilots te starten. Provinciale Staten besluiten in juli of de provincie en de partners het voorstel daadwerkelijk verder gaan uitwerken.

In juni 2018 deden de negen organisaties het unieke aanbod om de natuuropgave op zich te nemen. Zij zijn ervan overtuigd dat zij samen meer natuur, met groter draagvlak en maatschappelijk meerwaarde, kunnen realiseren voor hetzelfde budget. Deze samenwerking leidde tot een gedragen voorstel voor een nieuwe natuuraanpak: ‘Natuer mei de Mienskip’. Het is een stap op weg naar een nieuwe manier van het omvormen en inrichten van de Friese natuur. Het uitgangspunt is dat eindbeheerders vanaf het begin meedenken hoe de natuur wordt aangelegd. Maar ook wie de natuur gaat beheren. De organisaties stellen voor de uitwerking van dit voorstel in partnerschap met de provincie op te pakken. Dit moet tot een beter resultaat leiden.

Meerdere scenario’s
In het scenario ‘Natuer mei de Mienskip in partnerschap’ stellen de partijen voor om met twee pilots de nieuwe werkwijze te testen. Dit gebeurt samen met de provincie en in nauwe samenwerking met de gebiedscommissies. Daarnaast werkt de provincie twee andere scenario’s uit. Bij het ene scenario is een grotere rol voor de mienskip weggelegd, maar wordt er minder natuur gerealiseerd. Bij het andere scenario legt de provincie het volledige Natuurnetwerk Nederland aan. Voorheen heette dit de Ecologische Hoofdstructuur.

Vervolg
Op 10 juli 2019 komen de drie scenario’s aan bod in de Statenvergadering. Dan besluiten Provinciale Staten of ‘Natuer mei de Mienskip in partnerschap’ een verdere uitwerking krijgt. En ook of er pilots komen. Is dit het geval, dan is de finale besluitvorming over de aanpak voor de natuuropgave later. De partijen en de provincie denken ongeveer een jaar nodig te hebben voor het testen en evalueren van de twee pilots. De provincie Fryslân blijft eindverantwoordelijk voor de Friese natuur.

Achtergrond
Een nieuwe natuuraanpak is nodig, omdat er anders tussen 2020 en 2027 een financieel tekort dreigt van circa 68 miljoen euro. De natuuropgave gaat over het inrichten van nieuwe en beheren van bestaande Friese natuur in het Natuurnetwerk Nederland. Maar ook over verbetermaatregelen voor de natuur in de Natura-2000 gebieden en het beheren van natuur op het boerenland.

Op de foto: v.l.n.r: Johannes Kramer, Gedeputeerde provincie Fryslân; Arnoud de Vries, Friese Milieu Federatie; Jan van Weperen, Wetterskip Fryslân; Chris Bakker, It Fryske Gea; Wilco de Jong, kollektivenberied Fryslân; Jesler Kiestra, Staatsbosbeheer; Peet Sterkenburgh, LTO-Noord; Donia D’Ansembourg, Friesch Grondbezit; Arjen Kok, Natuurmonumenten.