Informatie over duurzame melkveehouderij op MBO

19-03-2019 JOURE – Voor het MBO onderwijs is informatie verzameld over duurzame melkveehouderij. Het eerste thema gaat over ‘Duurzame Melkveehouderij Algemeen’. Hierin wordt vooral ingegaan op wat duurzaamheid in het algemeen inhoudt en welke thema’s het omvat. Voor dierenwelzijn, ook een duurzaamheidsthema, is apart lesmateriaal gemaakt en online beschikbaar op de site http://dierenwelzijnsweb.nl.

Actuele duurzaamheidsthema’s
Naast het algemene thema zijn de volgende actuele thema’s rond duurzaamheid uitgewerkt:

– Eiwit van eigen land
In 2018 kwam de Commissie Grondgebondenheid daarom met het advies dat in 2025 minimaal 65% van de eiwitbehoefte van eigen land moet komen.

– Mestbeleid
Er wordt informatie gegeven over gebruiksnormen en gebruiksruimte, over de wet Grondgebonden groei melkveehouderij en over het Fosfaatrechtenstelsel.

– KringloopWijzer
De KringloopWijzer is een rekeninstrument dat de milieuprestaties van een melkveebedrijf in beeld brengt. Sinds 2016 moeten alle melkveehouders voor hun bedrijf de KringloopWijzer laten opstellen. Door meer inzicht in de mineralenkringloop van dier, voer, bodem en mest kunnen veehouders beter sturen op de benutting van mineralen.

– Biodiversiteit
Binnen de melkveehouderij wordt gestreefd naar het verder verbeteren van de biodiversiteit op melkveebedrijven.

– Aandeel blijvend grasland
In blijvend grasland neemt het organische stofgehalte toe en daarmee ook de bodemvruchtbaarheid. Sommige percelen blijvend grasland bevatten veel soorten grassen en kruiden en dragen dan ook bij aan de bovengrondse biodiversiteit.

– Broeikasgassen
Op een melkveebedrijf bestaat de uitstoot van broeikasgassen vooral uit methaan, lachgas en CO2.

– Ammoniak-emissie
Wanneer urine en mest met elkaar in aanraking komen ontstaat ammoniak. De hoeveelheid stikstof in de urine bepaalt in belangrijke mate hoeveel ammoniak er ontstaat. Die hoeveelheid stikstof in de urine wordt op haar beurt weer bepaald door de hoeveelheid stikstof in het rantsoen en de benutting daarvan.