Impuls voor insectenvriendelijke gebieden

04-09-2019 JOURE – Komend jaar voert de provincie Fryslân drie projecten uit die bijdragen aan bewustwording van de teruglopende insectenstand en het creëren van een beter leefgebied voor insecten. Hiermee is € 150.000 gemoeid. Acties die op de lange termijn bijdragen, worden opgenomen in het biodiversiteitsherstelprogramma.

Hogeschool Van Hall Larenstein levert in het najaar van 2019 onderzoek op naar gebieden die insectenkerngebieden in Fryslân met elkaar kunnen verbinden. Zogenaamde ‘witte gebieden’. Ook geven zij aan welke acties nodig zijn om deze witte gebieden insectenvriendelijk te maken. Voor deze maatregelen is in 2020 € 50.000 beschikbaar.

Lokale initiatieven die de insectenpopulatie versterken, kunnen subsidie aanvragen uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. Hiervoor is in de laatste subsidieronde in 2019 (16 september t/m 11 oktober) € 50.000 beschikbaar.

Het IVN ontwikkelt een lespakket voor basisscholen in Fryslân. Het lespakket neemt leerlingen mee in de problematiek van het teruglopende aantal insecten. Ook leren ze wat ze hier zelf aan kunnen doen. De kinderen leggen bijvoorbeeld bijentuintjes aan bij de basisscholen en plaatsen bijenhotels. Hiervoor stelt de provincie € 48.000 beschikbaar.

Het aantal insecten is de laatste decennia sterk afgenomen. Niet alleen in Fryslân, maar in heel West-Europa. De gebieden waar insecten nog goed gedijen zijn vaak geïsoleerd. Daarom treft de provincie maatregelen die de insectenstand verbeteren. De laatste jaren zijn al diverse acties ondernomen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van plasdrasgebieden, randenbeheer en natuurinclusieve landbouw, ecologisch bermbeheer en de ondertekening van het bijenpact.