Grondbezit boeren en tuinders sinds 2012 met 31.700 hectare afgenomen

21-04-2019 JOURE – In 2018 was er in Nederland bijna 1,76 miljoen hectare in gebruik voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Ten opzichte van 2012 was het areaal met bijna 4,5% ingekrompen. Vorig jaar was bijna 58,2% van de cultuurgrond in eigendom bij boeren en tuinders. De overige grond werd gepacht of door organisaties buiten de land- en tuinbouw geëxploiteerd. Het aandeel van de cultuurgrond bij boeren en tuinders in bezit was 57,3% in 2012. Toch is het grondbezit van boeren en tuinders sinds 2012 met ruim 31.700 hectare afgenomen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers over de Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, 2012-2018 die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gepubliceerd.

In de cijfers van het CBS is tevens een verschuiving in pachtvormen zichtbaar. Het areaal cultuurgrond dat in erfpacht is uitgegeven nam sinds 2012 met 7.340 hectare toe tot ruim 44.500 hectare. Het pachtareaal nam in dezelfde periode met ruim 37.400 hectare af tot bijna 456.000 hectare. De reguliere pacht nam daarbij met bijna 92.150 hectare af tot bijna 238.100 hectare, terwijl het areaal dat via geliberaliseerde pacht wordt gebruikt toenam van iets meer dan 55.300 hectare naar ruim 105.000 hectare.