Goed gesprek nodig voor robuust ganzenbeheer

16-11-2019 JOURE – Een goed gesprek over het huidige ganzenbeleid en -beheer en de kennis hierover tussen provincies, faunabeheereenheden en maatschappelijke organisaties is nodig. Alleen dan kan er een gedragen voorstel komen voor robuust ganzenbeheer in Nederland. Dit staat in het tussenadvies dat de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade op 6 november aan provincies uitbracht.

De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade is een onafhankelijke raad die provincies sinds 2017 adviseert over het faunaschadebeleid. Ook ondersteunt de raad provincies in het maatschappelijk debat over dit onderwerp. Een actueel thema voor de Adviesraad is ganzenschade. De raad bereidt op dit moment een advies voor over een nieuwe aanpak voor dit probleem. Vanwege de complexiteit en het belang van maatschappelijk draagvlak, besloot de Adviesraad echter eerst een tussenadvies op te stellen. Medio 2020 volgt het eindadvies.

Onderzoek naar kennishiaten
Om een goed beeld te krijgen van de huidige kennis over ganzen en ganzenschade, liet de raad Wageningen Environmental Research (WEnR) en Sovon Vogelonderzoek Nederland onderzoek doen. Dit leidde tot het rapport ‘Ganzen en ganzenschade in Nederland: overzicht van de kennis en kennishiaten voor effectief beleid’. Daarnaast hield de Adviesraad een enquête onder provincies en faunabeheereenheden over de huidige uitvoering van het provinciale ganzenbeleid en beheer. Beide onderzoeken vormen input voor de gesprekken die nu moeten gaan plaatsvinden.

Samenwerking is de sleutel
Volgens de Adviesraad is het belangrijk dat er vanuit samenwerking tussen provincies onderling en met de betrokken partners consensus ontstaat over de vervolgaanpak om te komen tot een robuust ganzenbeheer in Nederland. Samenwerking is de sleutel voor een succesvolle aanpak. In het tussenadvies stelt de Adviesraad drie thema’s voor waarover de gesprekken moeten: de schaal waarop het ganzenbeleid moet worden afgestemd, de balans tussen populatieomvang en schadeomvang en de effectiviteit van het beheer. De gesprekken zouden begin 2020 plaats moeten vinden. De uitkomst wordt verwerkt in een eindadvies. Tenslotte is volgens de raad ook aanvullend onderzoek nodig naar openstaande vragen bij ganzenbeheer. Hierover zal de Adviesraad in het eindadvies ook voorstellen doen.