Goed Fries onderwijs vraagt geduld

08-12-2019 JOURE – Het onderwijs in het Fries is op veel basisscholen in Fryslân nog niet op orde. Veel scholen vinden het lastig om het vak goed aan te bieden. Dat schrijft de Inspectie van het Onderwijs vandaag in haar persbericht over haar onderzoek naar het Fries. De provincie Fryslân trekt aan de schoolbel en wijst de scholen op hun verantwoordelijkheid.

In 2010 kwam de Inspectie van het Onderwijs met een kritisch rapport. Daarin deed zij diverse aanbevelingen aan de provincie. Die heeft het provinciebestuur voortvarend opgepakt, oordeelt de inspectie nu. In de afgelopen jaren kwam zij onder andere met het Taalplan Frysk en liet ze verschillende onderwijsmaterialen ontwikkelen zoals GRIP, Spoar 8 en Searje 36. Helaas blijken nog te weinig scholen hier gebruik van te maken.

In het vandaag verschenen rapport noemt de inspectie het positief dat de provincie Fryslân de aanbevelingen heeft opgevolgd. Het gebruik van de materialen vraagt nu nog wel extra aandacht. Uit het rapport blijkt verder dat scholen te weinig ambitie tonen om hun Taalplan Frysk-profiel op te schroeven. Ook geven leerlingen aan dat ze de Friese lessen niet leuk en leerzaam vinden, hoewel ze wel graag beter Fries willen leren.

Gedeputeerde Sietse Poepjes is blij met de waardering voor de inzet van de provincie, maar noemt het voorbarig te stellen dat de resultaten achterblijven. Zij is het met de inspectie eens dat er nog veel werk aan de winkel is. ““De situaasje yn Fryslân is seker noch net optimaal. Dat betsjut dat wy hurd wurkje sille oan de posysje fan it Frysk op skoallen. Wy geane foar groei en wolle dat mei de skoallen dwaan. Sy moatte echt harren ferantwurdlikens nimme as it giet om it Frysk. Dêr binne kânsen genôch foar, grif mei alles wat Kulturele Haadstêd ús oplevere hat en ús nije titel City of Literature. Wy wolle it fak noch oantrekliker meitsje troch dêr op oan te heakjen en ek te sjen nei ûnderwiisfernijing.”

Ontheffing
Om met het vak Fries goed aan te kunnen sluiten op de taalbeheersing van de leerlingen, kregen sommige scholen een ontheffing op sommige onderdelen. De inspectie stelt dat die remmend werkt op het ambitieniveau voor de taalbeheersing. Poepjes reageert: “‘It efterlizzende doel fan de ûntheffing is om de taalbehearsking gauwer omheech te bringen, sadat dy ûnderdielen letter al oan de oarder komme koene en in ûntheffing net mear nedich is. Wy beskôgje de ferliende ûntheffingen as in nulmjitting. It is in groeimodel dêr’t skoallen harren ambysjes hieltyd fierder yn nei boppen ta bystelle kinne.”

Poepjes gaat het rapport van de inspectie met de scholen bespreken om de uitvoering van alle opmerkingen en aanbevelingen gedaan te krijgen.