Gemiddeld beter resultaat voor melkveehouders in 2017


05-02-2018 JOURE – Veel melkveehouders waarvan de gegevens in de database van advies- en accountantsbureau Flynth zijn opgenomen zagen hun inkomsten in het turbulente jaar 2017 toenemen. De totale ontvangsten melkveehouderij waren ruim 11 cent hoger dan in 2016. Als gevolg van het fosfaatreductieplan nam de omvang van de veestapel af. Desondanks zorgde de productiestijging per koe voor een grotere melkplas. De jaarproductie van het gemiddelde bedrijf in de Flynth database nam toe tot 1,07 miljoen kilogram melk.

Niet alleen de geleverde kilo’s melk, maar vooral ook de ontvangen melkprijs was flink hoger. De voorschotbetaling klom met bijna 10 cent naar ruim 38 cent per kg melk, bij een gemiddeld eiwitgehalte van 3,59%. Een stijging van circa 10 cent op een melkplas van ruim 1 miljoen kg melk betekent dat de melkveehouder gemiddeld ruim 100.000 euro meer melkgeld ontvangt. Als gevolg van het fosfaatreductieplan zijn de veeverkopen fors gestegen en dus ook de bijbehorende omzet. Ondanks het ruimere aanbod slachtvee bleef een daling van slachtprijzen uit. Melkveehouders zagen de post omzet vee stijgen van 2,64 cent in 2016 naar 3,47 cent in 2017.

Uitgaven voor melkproductie licht gestegen
De uitgaven voor voer stegen per saldo met 0,2 cent. Melkveehouders hebben meer geld uitgegeven aan krachtvoer en bijproducten en hebben minder ruwvoer aangekocht in 2017. Regionaal waren er verschillen, maar gemiddeld gaat 2017 de boeken in als een goed groeiseizoen. Strategisch gezien hebben veel veehouders de keuze gemaakt voor een hoge melkproductie per koe. Opvallend is dat kosten voor gewassen en veegerelateerde uitgaven stabiel zijn gebleven.

Spreiding heffingen fosfaatreductieplan
Het aantal stuks vrouwelijk jongvee is onder invloed van het fosfaatreductieplan 2017 fors gedaald. Door te voldoen aan de GVE-doelstelling konden boetes vermeden worden en bij minder GVE’s werd een bonus uitgekeerd. Uit de resultaten blijkt dat de heffing gemiddeld 0,25 cent per kg melk bedroeg, oftewel ruim 2.500 euro op jaarbasis. Bijna 10% van de melkveehouders heeft een forse boete betaald over periode 1 tot en met 4. In totaal meer dan 10.000 euro oftewel ruim 1 cent per kg melk. Daarentegen heeft ruim 10% van de melkveehouders een bonus ontvangen van 2.500 euro of meer. De verrekeningen over de 5e periode en van melkveehouders die bezwaar hebben gemaakt, zijn in de cijfers van 2017 nog niet verwerkt.

Stijging pachtprijzen en dalende rentelasten
De uitgaven voor onroerend goed en machines en werktuigen zijn gezamenlijk met 0,7 cent per kg melk toegenomen. Verklaring hiervoor is het uitgestelde onderhoud uit 2016. Opvallend is ook de stijging van betaalde pacht van 1,19 cent per kg melk naar 1,45 cent per kg melk in 2017. Vaak moet na afloop van een pachttermijn voor het aangaan van een nieuwe termijn een hogere prijs betaald worden. Tot slot daalden de rentelasten per kg melk. Dit is voornamelijk gerelateerd aan de grotere melkplas, minder nieuwe financieringen en een iets lager rentepercentage.

Zie voor meer cijfers de site van Flynth.