Gemeenteraad beslist over openbaarheid Omkromte

14-06-2019 JOURE – Achter de Kooilaan in Joure ligt een doorgaand openbaar pad dat naar de Omkromte loopt. Dat pad loopt over de eigendommen van aanwonenden. Door hen zijn er hekwerken geplaatst en bordjes neergezet met daarop “Eigen weg” of “Verboden toegang”. Door de jaren heen konden anderen daarom geen toegang krijgen tot (gedeelten van) dit pad. Feitelijk is het geen doorgaand pad meer. Doordat er verschillende opvattingen zijn over de status van dit pad, is de Raad van State gevraagd om een uitspraak te doen over de toegankelijkheid (wel of niet openbaar). De twee voormalige gemeenten (Haskerland en Skasterlân) hebben zich namelijk nooit duidelijk uitgesproken over de status.

Definitieve besluit gemeenteraad volgt op 10 juli
De gemeenteraad moet de argumenten, feiten en omstandigheden van belanghebbenden wegen en een uiteindelijk besluit nemen over de toegankelijkheid van het pad. Op 26 juni 2019 wordt dit onderwerp besproken in de gemeenteraad tijdens het Petear. Het Petear biedt voor iedereen de mogelijkheid om met de gemeenteraad hierover in gesprek te gaan. De betrokken partijen die eerder zijn gehoord zullen in elk geval nog een uitnodiging ontvangen van de griffie, maar iedereen is uitgenodigd. Op 10 juli 2019 zal er dan een besluit volgen op het verzoek tijdens het Debat en Beslút. 

Verschillende meningen over status van het pad
Er zijn twee tegengestelde opvattingen over dit pad:

  • Een deel van de omwonenden ziet het pad als hun eigendom en onderdeel van hun achtertuin waar derden niet zomaar gebruik van mogen maken.
  • Anderen zien graag dat het pad weer (openbaar) toegankelijk wordt en willen het gebruiken als wandelpad.

Op 17 juli 2017 hebben verschillende omwonenden de gemeenteraad verzocht om dit pad uit de openbaarheid te onttrekken. Kortom: om het pad privé te maken en dus niet openbaar toegankelijk. In dat geval moet de gemeenteraad hier een besluit over nemen. De gemeenteraad heeft destijds gezegd om eerst de uitspraak van de Raad van State hierover af te wachten en daarna een besluit te nemen over de openbaarheid van het pad.

Uitspraak Raad van State op openbaarheid van het pad
Op 11 juli 2018 heeft de Raad van State geoordeeld dat het pad openbaar is. Dat betekent dat de gemeente handhavend moet optreden tegen de hekwerken en bordjes. Want, in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) staat dat je openbare wegen niet zomaar mag blokkeren. Maar, eerst moet de gemeenteraad een definitief besluit nemen op het verzoek van de omwonenden.

Reacties belanghebbenden op besluit Raad van State
Het college heeft na de uitspraak van de Raad van State alle betrokken partijen, waaronder omwonenden, de mogelijkheid gegeven om hun reacties (zienswijzen) naar voren te brengen. Uit al deze zienswijzen is in ieder geval gebleken dat er verschillend wordt gedacht over het belang van dit pad. Dat leidt dus tot een weging van argumenten, feiten en omstandigheden.