Gemeente presenteert mogelijke bezuinigingsopties

24-02-2019 JOURE – Om het tekort in het sociaal domein te dekken heeft het College van B&W de raadsleden een aantal opties gegeven om te kijken waar er bezuinigd kan worden. De opties zijn hieronder beschreven en zijn ook te vinden op de gemeentelijke website.

Programma 1: Bestuur en organisatie
Halveren openingstijden:
Servicepunten in Balk en Lemmer (€56.000). En de telefonische bereikbaarheid gelijkstellen met de openingstijden van de balies; van 17.00 uur naar 16.00 uur (€20.000).
Totale bezuinigingen €76.000,-

Verlagen vergoeding stembureaus:
Van €205 naar €155. Dat levert €12.000 op. Daarnaast samenvoegen van de stembureaus Goingarijp en Terkaple, Tjerkgaast en Sloten, Oudega en Elahuizen (van 6 naar 3 stembureaus). €3.000.
Totale bezuiniging €15.000,-

Leges voor vergunningverlening APV en bijzondere wetten kostendekkend maken.
Totale bezuiniging €35.000,-

Handhaving en controle: extra inkomsten vanuit bestuurlijke boetes voortaan begroten.
Totale bezuiniging €7.500,-

Leges omgevingsvergunningen kostendekkend maken door verhoging van het tarief.
Totale bezuiniging €145.000,-

Diensten derden bij bestuursdwang:
Kosten verhalen op overtreder, dit als inkomsten opvoeren.
Totale bezuiniging €10.000,-

Leges huwelijken: meer opbrengst omdat er meer huwelijken worden voltrokken (tarief blijft gelijk).
Totale bezuiniging €10.000,-

Programma 2: Ruimte
Bestemmingsplannen: budgetverlaging door minder capaciteit in te huren (€30.000) en verhogen inkomsten van initiatiefnemers (€10.000).
Totale besparing €40.000,-

Planschadevergoedingen: budget bijstellen op basis van recente jaren en planschade vaker opnemen in exploitatie.
€30.000

Gemeentelijke projectorganisatie: minimaliseren van uitgaven naar wettelijk niveau.
€5.000

Verkeer en vervoer: minimaliseren van uitgaven tot bebording en belijning. Geen aanpassingen van parkeren en bushaltes buiten herinrichtingsprojecten.
€5.000,-

Minimaliseren van de uitgaven op volkshuisvesting.
€5.000,-

Minimaliseren uitgaven grondbedrijf op gronden niet in exploitatie.
€40.000,-

Verhoging inkomsten uit verhuren en verkopen van overhoekjes.
€70.000,-

10% van het gemeentelijk vastgoed afstoten.
€230.000,-

Verlaging storting in de voorziening vastgoed.
€68.000,-

Binnensportaccommodaties:
huidige tarieven stapsgewijs in 5 jaar tijd verdubbelen (eindbedrag is € 300.000 in 2024).
€240.000,-

Onderhoud wegen:
40% van veegwerk en onkruidbestrijding toerekenen aan het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP).
€190.000,-

Verhoging van het abonnementstarief pont Langweer.
€30.000,-

Terugbrengen pachtovereenkomsten openbare ruimte.
€10.000,-

Herinrichting De Brink, Oudemirdum: resterende werkzaamheden schrappen.
€6.000,-

Aanpassing Plattedijk Lemmer:
geen herinrichting, alleen noodzakelijke renovatiewerkzaamheden. €9.900,-

Aanpassing Kerkhoflaan, Sintjohannesga:
resterende werkzaamheden schrappen. €3.300,-

Calamiteitensteiger beroepsvaart Lemmer: vervanging bleek niet nodig, aanpassingen betaald uit regulier budget.
€4.000,-

Programma 3: Economie
Jaarlijkse besparing/opbrengst
Minimaliseren uitgaven/financieringsmogelijkheden voor ontwikkeling en activiteiten economische zaken.
€5.000,-

Bijdrage VVV: budget corrigeren naar huidige overeengekomen bijdrage.
€11.000,-

Beleid & ontwikkeling R&T – Merk Fryslân: correctie begroting.
€4.000,-

Programma 4: Leefbaarheid en onderwijs
Omschrijving
Jaarlijkse besparing/opbrengst
Zwembaden: door een herijking van de afspraken over het onderhoud van het strand kan 18.000 bespaard worden.
€18.000

Onderwijshuisvesting: correctie begroting.
€5.000,-

Peuterspeelzaalwerk en VVE (voor- vroegschoolse educatie):
er kan 40.000 bezuinigd worden omdat er meer peuters worden opgevangen met Kinderopvangtoeslag, hierdoor zijn er minder kosten voor de gemeente.
€40.000,-

Programma 5: Sociaal domein
Omschrijving:
Jaarlijkse besparing/opbrengst
Besparing inkoop Wmo: door resultaatgericht aanbesteden verwachten we vanaf 2023 € 200.000 te besparen door afschaling en efficiencyvoordeel.
€200.000,-

Algemene dekkingsmiddel:
Omschrijving:
Jaarlijkse besparing/opbrengst
Baten deelnemingen: we verwachten van bank BNG structureel meer dividend te krijgen (vanaf 2019).
€112.000,-

Vennootschapsbelasting (VPB): uit een inventarisatie blijkt dat er niet veel activiteiten vallen onder de VPB (vanaf 2019).
€5.000,-

Opleidingsbudget ruimtelijke ontwikkeling.
€10.000,-

Kapitaallasten:
rentebudget drie leningen 1,2%.
€150.000,-

Forensenbelasting: opbrengst over 2018 hoger dan geraamd, waardoor budgetaanpassing.
€30.000,-

Precariorechten:
budgetaanpassing na realisatie 2018.
€18.000,-