Gemeente investeert in omgeving, zorg en duurzaamheid


28-07-2017 JOURE – Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 en de kadernota 2017, zijn woensdagavond vastgesteld in de gemeenteraad. In de kadernota staan de investeringen die de gemeente vanaf 2018 doet. Zo gaan we investeren in kwaliteit van de omgeving, veiligheid, de zorgtaak, klantgerichtheid, communicatie en duurzame voorzieningen. In totaal gaat het om een investeringsbedrag van €6,3 miljoen. De gemeente staat er financieel stabiel voor en heeft 2016 afgesloten met een positief eindsaldo van € 154.000,-.

Wethouder Durk Durksz: “We binne bliid mei it fêststellen fan de jierrekken en de kadernota troch de gemeenteried. It binne  moaie ynvestearringen yn ús mienskip en we kinne de ferheging fan de lêsten (sa as de OZB)  foar ynwenners beperkt hâlde”.

Berperkte verhoging OZB
In de kadernota is vastgesteld om de OZB (onroerende zaakbelasting) in 2018  minder te verhogen dan in de jaren daarvoor. Omdat de gemeente haar financiële positie sterk en stabiel is, kunnen ze de lasten van inwoners en ondernemers zo min mogelijk laten stijgen. Ook is vastgesteld om in 2018 een bedrag van €6,3 miljoen te investeren in diverse plannen.

Zorg op maat
In de zorg blijft de gemeente kijken naar mogelijkheden om minder kosten te maken en toch op maat te blijven ondersteunen. De gemeente gaat dan ook meer investeren in de WMO-voorzieningen, zodat ze deze op het gewenste niveau kan brengen. Uitgangspunt daarbij is dat de basisvoorzieningen zoveel mogelijk inspelen op de behoefte aan ondersteuning en maatwerk bij inwoners. De gemeente investeert vanaf 2018 een vast bedrag per jaar in het kansenbeleid (namelijk €221.000,- bovenop de € 80.000,- die al in de begroting zat). Samen met een aantal stichtingen zorgen we er met dit geld voor dat er kindpakketten beschikbaar zijn voor gelijke kansen, voor gezinnen met een minder besteedbaar inkomen.

Duurzame verlichting en oud papier
De gemeente wil investeren in duurzaamheid: de kosten die ze hiermee besparen kunnen ze weer besteden aan andere voorzieningen. Door meer gebruik van LED-lampen in de openbare verlichting, besparen ze op  energiekosten. Het inzamelen van oud papier blijven we zo lang mogelijk samen met het verenigingsleven doen. In die gebieden waar de gemeente zelf het oud papier inzamelt, zet de gemeente vanaf 2018 papiercontainers in, om papier nog beter te scheiden van het restafval.

Opknappen van locaties
Daarnaast zal de gemeente investeren we in het opknappen of herinrichten van een aantal locaties verspreid over de gemeente, zoals onder andere:

– de omgeving rondom het project Knooppunt Joure en de Roazebosk;
– de kruising De Dolten-Frankrijkdreef tussen Oudehaske en Vegelinsoord;
– fingersteigers passentenhaven Langweer.
– Openbaar groen en fietspad

Aansluitend op ontwikkelingen en herinrichtingen van locaties, gaat de gemeente in 2018 investeren in de omgeving op die locaties: denk aan de omgeving van MFA Lemstervaart, Sinnebuorren en Maria Goretti in Joure en de Dobbeleane in Sint Nicolaasga.

Renovatie en openingstijden van bruggen
De wandel- en fietsbrug tussen Skipsleat en Wyldehoarne gaat de gemeente in 2018 renoveren. Regulier onderhoud bleek voor deze brug niet voldoende te zijn. Het gaat om een bedrag van € 240.000,- voor een grote renovatie, inclusief nieuwe verlichting, zodat de iconische brug weer langere tijd mee kan en veilig blijft. Daarnaast wordt jaarlijks € 30.000,- voor renovatie in de toekomst gereserveerd.

Verder krijgen de vijf grotere bruggen ruimere openingstijden: ze blijven voortaan tussen 12.00 en 13.00 uur open. Dit voorziet in een grote behoefte bij passanten en ondernemers, zoals bleek uit de proef die de gemeente heeft gedaan. De bruggen en  brugwachters spelen een belangrijke rol in de toeristische uitstraling van de gemeente.

Versterking onderwijs bedrijfsleven
De gemeente heeft een beroepsbevolking waarin het MBO domineert. Het is dan ook een uitdaging om de doorstroming van MBO-ers naar bijvoorbeeld HBO te stimuleren en de link met het bedrijfsleven in onze gemeente te versterken. Dit draagt bij aan groei van de werkgelegenheid. De gemeente gaat hier de komende jaren in investeren: er komt geld beschikbaar voor bijscholing, vernieuwing van opleidingen en voor projecten in samenwerking met het lokale bedrijfsleven.

Communicatie met inwoners
De gemeente wil u goed op de hoogte houden. Uit het onderzoek naar de kwaliteit van onze communicatie (2016), komt naar voren dat voor veel inwoners niet zichtbaar genoeg is wat de gemeente doet. Eén van de oorzaken is dat een grote groep inwoners hiervoor niet gebruik maakt van onze digitale middelen, zoals website, social media of digitale nieuwsbrief. Men mist dus een papieren bron. Dit geldt vooral ook voor achtergronden en uitleg bij projecten en besluiten. Daarom gaan we hier structureel in investeren. Met een jaarlijks bedrag van €35.000,- gaan we inwoners hier uitgebreider en huis aan huis over informeren. Raad en college denken dat we daarmee tegemoet komen aan een brede wens van onze inwoners.

Glasvezel voor snel internet
De gemeente stelt een achtergestelde lening van €5 miljoen beschikbaar aan de Stichting DFMopGlas, omdat de gemeente de kwaliteit en snelheid van het internet wil verbeteren. Het gaat hierbij om de ‘grijze’ gebieden (hier ligt wel kabel, maar geen glasvezel), zoals in veel dorpen en op bedrijventerreinen. De provincie zorgt voor aanleg van glasvezel in de ‘witte’ gebieden (gebieden waar internet alleen mogelijk is via een aansluiting op het telefoonnetwerk, voornamelijk het platteland). Zo zorgt de gemeente en de provincie er samen voor dat er overal in de gemeente een snel en kwalitatief goed internet komt.