Gemeente De Fryske Marren ziet gaswinning ‘Oldelamer’ niet zitten

12-12-2019 JOURE – Er zijn plannen om hernieuwd gas te winnen uit het gasveld Oldelamer. Dit gasveld ligt grotendeels in onze gemeente. De gemeenteraad en het college zijn tegenstander van gaswinning hier, en op andere plekken in de gemeente. Het college heeft dan ook een zienswijze ingediend op het ontwerp-instemmingsbesluit. De belangrijkste argumenten in de zienswijze gaan over de mogelijke last voor onze inwoners en de onzekerheden in de berekeningen. 

Belangen bewoners wegen zwaarder dan economisch belang
De risico’s van gaswinning komen terecht bij een kleine groep inwoners, zonder dat ze er zelf invloed op hebben. Het nationaal belang van gaswinning is vooral financieel. Voor de inwoners is er op voorhand geen vergoeding geregeld voor eventuele schade en economisch nadeel als gevolg van de gaswinning. De gaswinning levert economisch voordeel op dat aantoonbaar ten gunste zou moeten komen van het gebied waar die winning plaatsvindt. Wij staan voor het belang van onze inwoners en wegen dat zwaarder dan het nationale economische belang.

Onzekere berekeningen
De risico’s van gaswinning worden ingeschat aan de hand van technische-modelmatige berekeningen. Omdat de kennis over de ondergrond beperkt is, kan er nooit zekerheid ontstaan over de precieze omvang van de risico’s. Zelfs als de gaswinning definitief stopt is er geen garantie dat er geen nadelige gevolgen zullen volgen van de gaswinning.

Negatief advies op winningsplan
Ons college heeft in juni al een negatief advies uitgebracht over het winningsplan bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat advies gaat in op een aantal andere punten. Wij vinden gaswinning niet meer van deze tijd en adviseren het ministerie om haar aandacht te richten op duurzame energievoorziening. Daarnaast zijn er onzekerheden over de inschatting van de veiligheidsrisico’s. Ook de gevolgen voor natuur en milieu zijn onvoldoende in beeld en welke gevolgen de optelsom van gaswinning in de bredere regio heeft. Een ander belangrijk punt is dat er geen zicht is op snelle afhandeling van eventuele schade. Tot slot ontbreken er garanties op tijdige en transparante communicatie over de gaswinning. Er is in het winningsplan zelfs niets opgenomen over de communicatie vanuit Vermillion.

Gasveld Oldelamer ligt vooral in De Fryske Marren
Het gasveld Oldelamer is in 1985 aangeboord en in 1993 in productie genomen. Sinds 2014 ligt de productie uit het gasveld stil. Vermilion is van plan om de productie uit het gasveld te hervatten door een sidetrack te boren vanuit één van de bestaande putten. Deze sidetrack gaat schuin de grond in, waardoor de feitelijke gaswinning plaatsvindt (voornamelijk) onder het grondgebied van de gemeente De Fryske Marren.