Gemeente De Fryske Marren geselecteerd voor pilot Brede intake en plan inburgering en participatie

10-10-2019 JOURE – Gemeente De Fryske Marren vindt het belangrijk dat statushouders goed mee kunnen doen in de maatschappij. Daarom heeft de gemeente besloten om mee te doen aan het pilotprogramma veranderopgave inburgering van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. De aanpak van De Fryske Marren is geselecteerd voor de pilot ‘brede intake en plan inburgering en participatie (PIP)’. Samen met de gemeenten Hoorn, Weert, Nuenen, Rijswijk en Amsterdam gaat De Fryske Marren alvast vorm geven aan dit onderdeel van de nieuwe wet. Het convenant voor de deelname is deze week ondertekend. Met de ondertekening van het convenant ontvang de gemeente €120.000 voor de uitvoering van de pilot.

Wethouder Boelsma geeft aan dat er bewust gekozen is om deel te nemen aan de pilot. Door onder andere een persoonlijk plan kan een statushouder het maximale houden uit het inburgerings– participatie traject.

Nieuwe inburgeringswet
Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Met de komst van de nieuwe wet inburgering gaan een aantal fundamentele dingen veranderen ten opzichte van de situatie van nu. Daar waar de inburgeraar nu zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar inburgerings- en participatietraject komt de regie vanaf 2021 terug bij de gemeente. Concreet betekent dit dat het nieuwe inburgeringsstelsel ingepast moet worden in het Sociaal Domein. De wet verplicht gemeenten tot het uitvoeren van een brede intake en PIP voor alle nieuwe instroom vanaf 1 januari 2021. Naast het verschuiven van de regie moet iedereen naar vermogen inburgeren en participeren, in de nieuwe wet is er géén ruimte meer voor ontheffingen. De gemeente moet voor ieder niveau aanbod rondom taal en deelname in de samenleving/arbeidsmarkt aanbieden. Gemeente De Fryske Marren bereidt zich voor op de nieuwe wet door nu al te starten met een aanpak die aansluit op de nieuwe wet en de behoefte van de statushouders.  

Brede intake en plan inburgering en participatie (PIP): aanpak De Fryske Marren
De Fryske Marren heeft een aanpak ontwikkelt die bestaat uit drie stappen. Via een kennismaking, een uitgebreide intake en het PIP, dat wij samen met de statushouder opstellen, is het de bedoeling dat statushouders zo snel mogelijk de taal leren en meedoen aan sociale en arbeidsgerichte activiteiten. Via dezelfde aanpak gaan wij ook in gesprek met alle statushouders die op dit moment al bezig zijn met inburgering en participatietrajecten. Door te kijken waar ze nu staan in de samenleving en hun inburgeringstraject gaan we hen ondersteunen met een PIP. Op deze manier zorgen wij ervoor dat zowel nieuwe statushouders als de huidige groep statushouders hun volledige potentie gebruiken om mee te doen in onze maatschappij.

De drie stappen:

  1. Kennismaking

De aanpak start met een kennismaking. We willen kennismaken met alle nieuwe statushouders. We zoeken hen op bij hen thuis. Een goed gesprek met ‘koffie en koek’ over hoe het gaat op hun nieuwe woonplek. Als het kan zoeken we de statushouder al op in het AZC, zodat ze zich daar al kunnen voorbereiden op hun toekomst in onze gemeente. We werken nauw samen met het AZC in Balk en nemen ook contact op met gemeenten elders in het land als er statushouders aan hen gekoppeld zijn. Op deze manier krijgen alle statushouders met een koppeling aan een Nederlandse gemeente de mogelijkheid om alvast kennis te maken de desbetreffende gemeente en te starten met inburgering en participatie.

2. Brede intake

2-3 weken na de kennismaking wordt de statushouder uitgenodigd op het gemeentehuis voor een intake waarbij allerlei onderwerpen aan de orde komen, zoals huishouden, gezondheid, kinderen, financiën, achtergrond, talent etc.

3. Plan Inburgering en Participatie (PIP)

2 weken na de intake wordt vindt er een PIP gesprek plaats. Als voorbereiding ontvangt de statushouders 12 filmpjes met voorbeeldverhalen van voormalig statushouders uit onze gemeente. Hierin komt naar voren wat zij nu doen, welke uitdagingen zij hebben overwonnen en wat er zoal mogelijk is aan sociale activiteiten. Op basis van deze voorbeelden en de eerste gesprekken stelt de statushouder samen met de medewerker van het Sociaal Wijkteam een persoonlijk PIP op. Hierin staan activiteiten en leerdoelen voor taal, sociale en werkgerichte participatie en financiële redzaamheid. Wij ondersteunen hen met het opstarten van de activiteiten en via voortgangsgesprekken houden we de voortgang in de gaten.

Ervaringen delen
Tijdens de pilot deelt de gemeente actief haar ervaringen met het Rijk. De uitkomsten van de pilot hebben invloed op hoe de wet- en regelgeving er uiteindelijk uit komt te zien. Daarnaast willen wij ook graag onze ervaringen delen met de andere Friese gemeenten. Hiervoor organiseert gemeente De Fryske Marren verschillende bijeenkomsten.