Geen verplichte dakisolatie voor bestaande stallen

15-01-2019 JOURE – Er komt geen verplichte dakisolatie brandklasse B en compartimentering van de technische ruimte voor bestaande stallen. Zo’n verplichting is niet proportioneel omdat deze zeer hoge investeringen vergen, aldus minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer. Zij geeft prioriteit aan andere brandveiligheidsmaatregelen.

Schouten stelt dat de kans op een brand klein is. Volgens een recent uitgekomen rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) werden in de periode 2014-2017 jaarlijks gemiddeld 30 van de ruim 24.000 veehouderijen met pluimvee, varkens en runderen door een stalbrand getroffen. De impact van iedere stalbrand is echter groot, vooral wanneer er dieren omkomen. Uit de registratie van oorzaken tot nu toe blijkt dat problemen met de elektriciteit en kortsluiting de belangrijkste oorzaken van stalbrand zijn. Daarnaast ontstaan branden door menselijk handelen. Andere oorzaken zijn zelfontbranding van machines, broei van hooi, stro of mest en in een enkel geval is het vermoeden dat het ging om een blikseminslag.

Dakisolatie, compartimentering en sprinkler
Het EIB heeft in 2018 de prioritaire preventieve en schadebeperkende maatregelen geanalyseerd. Daarnaast is het EIB gevraagd te kijken naar nog eens drie schadebeperkende maatregelen: een sprinklerinstallatie, compartimentering van de technische ruimte en het aanbrengen van dakisolatie van ten minste brandklasse B. Volgens het EIB kan dat het aantal dierlijke slachtoffers bij een brand verminderen, maar het vergt hoge investeringen. Een sprinklerinstallatie kan volgens de brandweer en de sector de schade wel beperken, maar het leidt bij varkens en pluimvee waarschijnlijk niet tot minder dierlijke slachtoffers. Door de rookontwikkeling komen dieren alsnog om.

Prioriteit andere brandveiligheidsmaatregelen
Schouten wil de prioriteit leggen bij andere brandveiligheidsmaatregelen. De eerste betreft de periodieke elektrakeuring die al in de kwaliteitssystemen voor pluimvee, kalveren en varkens is opgenomen. Vrijwel alle varkens- en kalverstallen zullen voor 1 januari 2019 zijn gekeurd. Het streven is om alle pluimveestallen voor 1 januari 2020 te keuren. Daarna volgt iedere 5 jaar een herkeuring. Een tweede maatregel is een oververhittingsbeveiliging van elektromotoren. Deze is al op ongeveer 70% van de motoren doorgevoerd. Alle nieuwe motoren worden automatisch voorzien van zo’n beveiliging. Een derde maatregel is brand- en rookdetectie. De pluimveesector wil dat in de technische ruimte van een stal en schakelkasten opnemen als verplichting in het kwaliteitssysteem en ook de varkenssector wil warmtedetectie in de technische ruimte en schakelkasten opnemen in het kwaliteitssysteem Holland Varken.

Voorlichting
Omdat menselijk handelen nog steeds een van de belangrijkste oorzaken is van een brand wordt conform het Actieplan brandveilige veestallen 2018-2022 volop ingezet op voorlichting aan ondernemers. Samen met brandweer en verzekeraars organiseert de sector komende 3 jaar ongeveer 75 bijeenkomsten waar ingegaan wordt op brandveiligheid in de breedste zin van het woord. Daarbij is er ook aandacht voor de aparte werktuigenstalling.