“Geen CDA of FNP meer op leerlingenvervoer dossier”


14-02-2018 JOURE – Het leerlingenvervoer binnen de gemeente de Fryske marren is nog steeds niet goed geregeld voor een groep zeer kwetsbare kinderen. In de motie aangenomen in november 2015 wordt het college verzocht zorg te dragen voor veilige, beschutte en verlichte opstapplaatsen. Weliswaar is de Lemstervaart opgeknapt, maar daar is het bij gebleven. Een 5-tal locaties voldoet ook niet aan de door de gemeente zelf opgestelde eisen, maar daar wordt niet meer naar omgekeken. Waarschijnlijk heeft de gemeente al te veel kosten gemaakt op dit dossier en die wegen allang niet meer op tegen de minimale bezuiniging van 19.000 euro.
In de motie aangenomen in september 2017 wordt het college opgedragen om het vertrouwen van ouders van kinderen in het taxivervoer terug te winnen. Welke maatregelen zijn hierin daadwerkelijk genomen? Met ouders is, voor zover ons bekend, geen contact opgenomen. Tevens had het college moeten meedelen hoe zij in de toekomst omgaan met de bescherming van de persoonsgegevens van deze kinderen. Dit gezien het feit dat deze gegevens al 2 keer op straat hebben gelegen.

Het ouderplatform leerlingenvervoer heeft alle partijen aangeschreven met de vraag hoe zij na de gemeenteraadsverkiezingen het beleid zien ten aanzien van het leerlingenvervoer binnen de gemeente de Fryske marren. De verantwoordelijke partij voor dit dossier het CDA kwam met een korte reactie. Zij geeft aan dat de komende periode de opstapplekken in orde zullen zijn. Wat is uw beleid om dit te bewerkstelligen? Vanuit de FNP, helaas niet geheel onverwacht, geen enkele reactie. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de puinhoop op dit dossier, maar toch heeft de FNP geen beleid over hoe te verbeteren. Verder ook geen reactie ontvangen van de ChristenUnie.

Hopelijk komen zij nog met een plan van aanpak over hoe dit lastige dossier de komende periode in goede banen te leiden. De VVD geeft geen duidelijke reactie op wat hun beleid zal zijn maar geeft wel aan een kostenanalyse te willen zien van wat het voorheen prima geregelde leerlingenvervoer na de bezuinigingen heeft gekost. D66 richt zich voornamelijk op dat de privacygegevens goed beschermd blijven. De PVDA heeft kritische vragen gesteld aan het college omtrent de uitvoering van de motie leerlingenvervoer. Wij zijn benieuwd naar de beantwoording van de vragen. De PVDA geeft met deze actie aan zich wel actief te willen inzetten voorgoed leerlingenvervoer. GroenLinks gaat voor maatwerk en wil tevens ook de beoogde bezuinigingen tegen het licht houden.

De NCPN geeft aan door te gaan met de strijd voorgoed leerlingenvervoer. De kwaliteit van de opstapplekken moet beter en het vertrouwen moet worden teruggewonnen bij de ouders. De Burgerpartij DFM stelt het CDA-portefeuille schap ten aanzien van dit dossier ter discussie. Tevens pleiten zij ervoor om de opstapplaatsen zo snel mogelijk in orde te maken of de bezuinigingsmaatregel per direct terug te draaien zodat de kinderen veilig van huis kunnen worden gehaald.

Er is bekend dat de gemeente 750.000 euro over heeft gehouden van haar begroting. Laten we beginnen met het investeren van die overgebleven gelden in de jeugd die het hard nodig heeft!

Betreft een ingezonden stuk. Auteur is bij de redactie bekend