Fryslân maakt werk van oneigenlijk gebruik subsidies


26-07-2017 JOURE – Om misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies te voorkomen heeft de provincie Fryslân de regels aangescherpt. Ook zijn 3 toezichthouders aangewezen, die ter plekke bij bedrijven of instellingen controles kunnen doen. Verder is de administratieve afhandeling vereenvoudigd. Er zijn modelbrieven die begrijpelijker en klantvriendelijker zijn.

Ook is er een korting van 3% op de subsidie mogelijk. Deze wordt opgelegd bij niet naleving van de meldingsplicht. Een subsidieontvanger moet namelijk een melding doen bij de provincie wanneer aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of gedeeltelijk zullen worden verricht. Verder moet melding worden gedaan als niet of niet geheel aan de subsidievoorwaarden zal worden voldaan.

De provincie wil aan iedereen duidelijk maken dat het menens is met de meldingsplicht. Het is daarom van groot belang dat regels goed worden gecommuniceerd. Daarom heeft de provincie brieven verbeterd. In duidelijk taalgebruik worden verplichtingen zoals de meldingsplicht omschreven.

Misbruik en oneigenlijk gebruik wordt ook aangepakt door intern subsidieresultaten scherper in de gaten te houden. Dit betekent dat doelen en maatregelen (meer) gemonitord worden dan nu het geval is. In 2019 volgt een evaluatie gehouden met als doel om te kijken of de nieuwe aanpak werkt.