Fryslân doet concept bod RES

11-04-2020 JOURE – Fryslân is een van de dertig energieregio’s die een Regionale Energiestrategie (RES) gaat opstellen. Hierin staat voor het jaar 2030 beschreven hoeveel elektriciteit we gaan opwekken met wind- en zonne-energie op land. Ook wordt er gekeken naar alternatieve warmtebronnen.

Concept
Op dit moment ligt er een concept RES Fryslân op tafel bij alle besturen van Friese gemeenten, provincie en Wetterskip. In het concept is een overzicht gemaakt van alle vergunde grootschalige zonne- en windenergieprojecten. Er is ook een overzicht van soortgelijke projecten die nog in planvorming zitten. 

Bespreking concept bod door gemeenteraad
Het concept moet worden vastgesteld door alle Friese gemeenten, de provincie en het Wetterskip voordat het ingediend kan worden. De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft het stuk daarom geagendeerd voor het (schriftelijk) Petear van 20 april. Besluitvorming vindt op een later moment plaats.

Ruim tijd voor RES 1.0
Elke regio werkt de concept RES verder uit tot de RES 1.0. Die moet 1 juli 2021 vastgesteld zijn door gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap.

Elke twee jaar herijkt iedere energieregio de RES op grond van nieuwe inzichten, innovaties of ervaringen. Zo ontwikkelt de RES zich stapsgewijs.

Een duurzame toekomst…
 … is van ons allemaal. Als gemeente willen wij pas extra ambities voor schone energie opstellen, nadat inwoners en organisaties daar met elkaar over hebben gesproken. Daarom vragen wij alle inwoners van De Fryske Marren om mee te denken over een duurzame toekomst. Vanwege het coronavirus kan dat voorlopig alleen op afstand. In de online vragenlijst kun jij aangeven op welke manier je het liefst wordt betrokken bij de plannen voor duurzame energie. De vragenlijst staat van 14 april t/m 3 mei online op kiesvoorjelte.nl.

Kijk voor meer informatie op RES Fryslân