Friese organisaties zetten in op 100 hectare nieuwe bloem- en kruidenrijke weideranden

15-03-2019 JOURE – Minimaal 100 hectare nieuwe bloem- en kruidenrijke weideranden in Friesland. Dat is dit jaar het doel van de campagne Grutsk op ús Greidefûgels. Een bloeiende agrarische natuur is goed weidevogels. Negen partijen komen samen in actie om weidevogels in het Friese landschap te beschermen. Op de boerderij van familie Tjeerdsma in De Veenhoop werd op woensdag 13 maart het startsein gegeven.

Deze maand krijgen alle boeren in Friesland het magazine Grutsk op ús Greidefûgels. Daarin roepen de partijen boeren op om weideranden in te zaaien met een bloem- en kruidenrijk grasmengsel. De eerste 100 boeren die zich melden, krijgen 8 kilo grasmengsel gratis thuisgestuurd. Daarmee kunnen ze 1 hectare weideranden inzaaien. Daarnaast krijgen alle boeren 20% korting op hun bestelling bloem- en kruidenrijk grasmengsel, als ze dit doen via Grutsk op ús Greidefûgels.

Bloem- en kruidenrijke weideranden leveren een rijk insectenleven op. Dat is goed voor weidevogelkuikens. Die vinden er voedsel en kunnen zich verstoppen voor roofdieren. De wil is er bij boeren om kruidenrijk grasland in te passen in de bedrijfsvoering. Maar het daadwerkelijk doen is een volgende stap. Met de actie van Grutsk op ús Greidefûgels, geven de partijen een zetje in de goede richting. Zorgplicht betekent volgens de partijen ook dat je als boer ervoor zorgt dat de weidevogels het goed hebben. Dus het bloeiend maken van het Friese landschap voor de weidevogels.

Vanuit de Wet natuurbescherming hebben boeren een zorgplicht voor weidevogels. De provincie ziet hierop toe. Boeren zijn verplicht om voorafgaand aan de werkzaamheden op het land maatregelen te treffen om nadelige gevolgen voor weidevogels te voorkomen. Dit betekent dat ze vooraf moeten weten waar de nesten liggen en waar de kuikens zitten. De plaatselijke vogelwacht kan hierbij helpen. Niet alle boeren en loonwerkers zijn bekend met deze zorgplicht. Daarom vragen de partijen het komende broedseizoen op verschillende momenten aandacht voor het beschermen van de weidevogels.