Eerste tests binnen programma ‘Bemest op z’n best’

22-02-2022 JOURE – De overheid zet de komende jaren fors in op het terugdringen van ammoniakemissie. Tegen deze achtergrond is in juli 2021 het programma ‘Bemest op z’n best’ gestart. Binnen dit innovatieprogramma worden innovaties rond het toedienen van mest gestimuleerd, nieuwe ideeën verzameld en getoetst op haalbaarheid, toepasbaarheid en doelmatigheid. Het doel is een halvering van de ammoniakemissie ten opzichte van de huidige emissieniveaus. Het programma loopt tot 2024.

Het programma is vooral op de bemesting van grasland. Momenteel is een vijftal technieken voor mesttoediening op grasland toegestaan: bovengronds breedwerpig, mestinjectie, zodebemesting, sleufkouterbemesting en sleepvoetbemesting. De inzet van het programma is dat er zowel verbeteringen van de bestaande technieken en principes als mogelijke nieuwe principes op tafel komen.

De innovaties moeten uit de markt komen. Met name boeren, loonwerkers en machinebouwers worden uitgenodigd om hun ideeën in te dienen. Indien nodig wordt vertrouwelijk met de innovaties omgegaan. De inzendingen worden zorgvuldig gescreend door twee onafhankelijke teams van experts.

Het programma wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Wageningen University & Research, Nutriënten Management Instituut, Louis Bolk Instituut, RIVM, TNO, het Vlaamse Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek en Delphy. Verder wordt samengewerkt met bedrijfsadviseurs die actief zijn in de melkveehouderij. Er wordt regelmatig afgestemd met de organisaties Cumela, Fedecom en LTO.

In 2021 werden al 32 innovaties ingediend. Veel van deze ideeën gingen uit van verbetering van bekende principes zoals verkleinen van het contactoppervlak, afdekken van de strookjes en het veranderen van de mestsamenstelling. Momenteel wordt met 6 indieners verder gepraat en gekeken of en hoe getest gaat worden. Via de site van het programma kunnen doorlopend innovaties ingediend worden. In de zomer van ‘22 wordt een tweede screeningsronde gehouden.