Eerder boete voor overtreden welzijnsregels bij transport en doden van dieren

04-11-2019 JOURE – De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen overtredingen van de regels rond dierenwelzijn tijdens transport en bij het doden van dieren. Dat betekent dat de NVWA eerder een boete of andere sanctie oplegt en minder waarschuwt. Daarnaast blijven overtredingen 3 jaar staan. Nieuwe overtredingen in deze periode worden als herhaalde overtredingen bestraft. Dat staat in het nieuwe interventiebeleid, dat op 1 december dit jaar in werking treedt.

In het interventiebeleid ‘Dierenwelzijn tijdens transport en dierenwelzijn bij het doden van dieren’ staat beschreven hoe de NVWA optreedt als overtredingen worden geconstateerd. Dit nieuwe beleid geldt voor alle betrokkenen die te maken hebben met het transport of doden van dieren, zoals vervoerders en slachthuizen.

Maatwerkaanpak
Aan de wettelijke regels zelf verandert niets; de NVWA treedt wel strenger op bij overtredingen. Er wordt onder andere gelet op het in orde zijn van vervoersdocumenten, voldoende ruimte voor dieren en het op de juiste manier uitladen, opvangen en bedwelmen van dieren in het slachthuis. De zwaarte van een maatregel is afgestemd op de mate van aantasting van het dierenwelzijn. Via een maatwerkaanpak kunnen veelplegers onder verscherpt toezicht worden geplaatst. Dit houdt in dat de NVWA vaker inspecteert en, wanneer zij overtredingen constateert, ook passende maatregelen neemt om de geconstateerde overtreding te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen.

Interventiebeleid
Het nieuwe interventiebeleid sluit aan bij de kaders van het algemene interventiebeleid en het Toezichtkader NVWA 2015. Deze schrijven voor hoe de NVWA een overtreding van een norm beoordeelt en hoe zij op grond daarvan optreedt. Naast het opleggen van boetes zijn ook corrigerende interventies mogelijk, zoals een last onder dwangsom, een verbod tot het verrichten van bepaalde activiteiten, ingrijpen in het dodingsproces of schorsen of intrekken van een erkenning of vergunning als vervoerder, slachthuis of verzamelcentrum. De wettelijke basis voor het specifiek interventiebeleid bestaat onder andere uit de Wet dieren, Besluit houders van dieren, Regeling houders van dieren en enkele Europese Verordeningen.