Een toekomst- en waterbestendig Fryslân

26-08-2020 JOURE – De provincie Fryslân zet in op een toekomst- en waterbestendig Fryslân en werkt daarom aan een Regionaal Waterprogramma.

Hierin moet komen te staan hoe er de komende jaren omgegaan wordt met water. De klimaatverandering dwingt ons om na te denken over de huidige inrichting van het Friese watersysteem. Gedeputeerde staten leggen Provinciale Staten via een startnotitie een aantal beleidskeuzes en werkwijzen voor, om vervolgens in een waterprogramma uit te werken.

De provincie voert een groot aantal wettelijke taken uit op gebied van water. Zoals de normering van wateroverlast, normering boezemkaden en kaders voor het beheer van watersystemen, maar ook duurzaam peilbeheer. Daarnaast behoren verdrogingsbestrijding, drinkwaterbeleid, Kaderrichtlijn Water en zwemwaterbeleid tot de taken van de provincie. Een deel van dit beleid is nog actueel en kan zo doorgaan. Een ander deel vraagt om bijstelling.

Klimaatbestendig
Gedeputeerde Hoogland: “It wichtichste is it hawwen en hâlden fan in feilige en leefbere provinsje. Der moat dêrom in kar makke wurde oer hoe’t wy Fryslân klimaatbestindich meitsje”. Vragen die aan de Staten worden voorgelegd zijn onder andere: accepteren we de effecten van klimaatverandering of gaan we over op klimaatadaptatie? Een ander belangrijk thema is droogte en verdroging. Waarbij we moeten kijken naar hoeveel water we willen vasthouden. Maar ook hoe we omgaan met de beschikbaarheid van zoetwater in normale en in droge situaties.

Aangescherpte koers
De voorgelegde keuzes moeten leiden tot het aanscherpen van de koers die we als provincie reeds hebben ingezet. De keuzes leiden ook tot een duidelijkere omschrijving van de provinciale rol en verantwoordelijkheden. Daarbij vindt nauwe afstemming plaats met Wetterskip Fryslân en Vitens. Het Regionaal Waterprogramma ligt eind 2021 voor in Provinciale Staten.