Een raad met of zonder ruggengraat?

11-03-2018 JOURE – Uit de lokale media blijkt dat het college van B&W geen medewerking wenst te verlenen aan vestiging van een supermarkt op locatie “de Polle 15”. Dit geschil heeft uiteindelijk geleid tot een gerechtelijke uitspraak. Naar het oordeel van de rechtbank heeft het college ten onrechte nage-laten een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) aan de gemeenteraad te vragen. De recht-bank heeft het college de mogelijkheid geboden tot herstel van dit gebrek. Het college heeft ech-ter aangegeven geen gebruik te willen maken van deze mogelijkheid.

Dit roept bij dhr. Flokstra de vraag op of de gemeenteraad dan nog wel wat te zeggen heeft. Zijn bezorgdheid vraagt om een reactie. In de eerste plaats zal een raadslid die zijn /haar taak serieus neemt deze handelswijze van het college ten zeerste afkeuren. De ChristenUnie deelt de mening van de rechtbank. Het feit dat het college na heeft gelaten de gemeenteraad om een vvgb te vragen is een miskenning van de bevoegdheid van het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en daarmee is de aanvrager tevens de mogelijkheid ontnomen een beroep op de volksvertegenwoordigers te doen.

Het is begrijpelijk dat sommige aanvragers van een omgevingsvergunning dan het gevoel bekruipt dat de handelswijze van het college berust op willekeur. Kortom, aan welke criteria worden plannen getoetst om in aanmerking te komen voor beoordeling door de gemeenteraad. Bij plannen, strijdig met het bestemmingsplan is immers de uitgebreide procedure van toepassing en daarbij is een vvgb van de gemeenteraad vereist.

Tenslotte spreekt de dhr. Flokstra de hoop uit dat de gekozen volksvertegenwoordigers zelf het initiatief zullen nemen om zijn plan te beoordelen. In de voormalige gemeente Lemsterland heeft de ChristenUnie altijd gepleit voor een integrale visie voor de ontwikkeling aan de Zeedijk. He-laas is dat er niet van gekomen en zitten we nu met twee stagnerende bouwplannen aan weers-kanten van het perceel van dhr. Flokstra. Dit zou voor het college een reden te meer kunnen zijn om de gemeenteraad te raadplegen bij dit nieuwe plan en de positieve uitwerking daarvan op de Vissersburen.

Wellicht kan de ontwikkeling van het ene plan het andere versterken. Het is de hoogste tijd om iets aan dit verpauperde deel van Lemmer te doen en dat vraagt daadkracht en visie van de politiek. In eerste instantie hopen wij dat het nieuw te vormen college van B&W bij nader inzien het plan overeenkomstig de uitspraak van de rechter – alsnog zo spoedig mogelijk ter beoordeling aan de nieuwe gemeenteraad zal voorleggen. Mocht het college zelf niet het initiatief nemen dan zullen wij ons onder voorbehoud van de verkiezingsuitslag – beraden over welke instrumenten ons ter beschikking staan om de beoordeling van dit plan op de politieke agenda te krijgen.

Ingezonden door Dhr. H. de Jong