Eén Friese aanpak voor de Omgevingsvisies


19-03-2017 JOURE – Samenwerking Friese gemeenten, provincie en Wetterskip. In Fryslân slaan gemeenten, provincie en waterschap de handen ineen bij de voorbereiding van de Omgevingsvisies, die zowel de gemeenten als de provincie voor hun eigen grondgebied gaan opstellen.

Deze ‘Friese Aanpak’ is een unieke samenwerking in het kader van de invoering van de Omgevingswet. De mienskip, bestaande uit belangenorganisaties, experts, ondernemers en inwoners, wordt actief betrokken bij het opstellen van gemeenschappelijke ‘bouwstenen’ voor het toekomstig beleid voor de fysieke leefomgeving.

Bouwstenen voor bovenregionale opgaven
Met de samenwerking in De Friese Aanpak loopt Fryslân voorop in Nederland. Naast de afstemming tussen overheden, heeft de dialoog met de mienskip speciale aandacht. De samenwerking leidt niet tot één gezamenlijke Omgevingsvisie, maar tot samen geformuleerde ‘bouwstenen’ voor bovenregionale opgaven. De resultaten zijn straks voor iedereen makkelijk digitaal toegankelijk, zodat de deelnemers aan de dialogen over dezelfde gelijkwaardige informatie kunnen beschikken.

Isabelle Diks, namens de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG): “In gesprek gaan met onze inwoners en belangenorganisaties over wat we belangrijk vinden in onze leefomgeving en daar positief in samenwerken. Daar staan we als Friese gemeenten voor.”

Klaas Kielstra, gedeputeerde van de provincie Fryslân: “Goede samenwerking in voorbereiding om de Omgevingswet is essentieel. Deze aanpak is in de geest van de Omgevingswet: op een efficiënte en constructieve manier in gesprek gaan met onze mienskip.”

Paul van Erkelens, dijkgraaf: “‘Klimaatverandering stelt ons voor stevige uitdagingen. Ook bij het inrichten van de ruimtelijke omgeving. Hoe maken we Fryslân klimaatbestendig? Daarover gaan we graag met andere overheden, belangenorganisaties en inwoners in gesprek.”

Een integrale visie op de fysieke leefomgeving
De nieuwe Omgevingswet, die in 2019 in gaat, verplicht gemeenten en provincies om voor het gehele eigen grondgebied een Omgevingsvisie vast te stellen. De Omgevingswet vraagt om integrale beleidsvorming en participatie. Deze beide aspecten staan centraal in de Friese Aanpak. Aan de Friese Aanpak doen 20 gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân mee.

Waarom een Omgevingsvisie?
In wat voor Fryslân wilt u in 2030 leven? Hoe gaan we om met opgaven zoals klimaatverandering en krimp? De kwaliteit van de Friese leefomgeving wordt nu bepaald in veel verschillende regels en beleidsstukken. In de Omgevingsvisies worden deze samengevoegd tot een integrale visie op onze leefomgeving. Dit moet leiden tot meer duidelijkheid over de te verwachten en de gewenste ontwikkelingen en meer ruimte bieden voor maatwerk en initiatieven.