Economische schade droogte tussen 500 miljoen en 2 miljard euro

05-04-2019 JOURE – De door minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingestelde Beleidstafel Droogte heeft een voorlopige inschatting laten maken van de economische schade van de droogte in 2018. Deze lag tussen 500 miljoen en 2 miljard euro. De grootste effecten doen zich voor in de voedselproductieketen en de transportketen. Voor natuur en schade in bebouwd gebied is nog geen kwantificering mogelijk wegens onvoldoende data. Van Nieuwenhuizen schrijft dat in een brief aan de Tweede kamer.

Om snel met oplossingen te komen in de knelpunten bij de droogtebestrijding stelt Van Nieuwenhuizen nu al 7 miljoen euro beschikbaar. Ook vanuit de regio’s wordt hiervoor fors aanvullend geïnvesteerd. Van de 7 miljoen euro gaat 4 miljoen euro naar maatregelen voor het vasthouden van water op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland. De regio investeert hier bovenop nog een veelvoud. Er wordt 2 miljoen euro gestoken in oplossingen tegen verzilting en het monitoren van de verdamping en 1 miljoen euro gaat naar onderzoek en kennisontwikkeling.

De Beleidstafel droogte adviseert daarnaast om in te zetten op meer structurele maatregelen gericht op een klimaatbestendig grond- en oppervlaktewatersysteem, ruimtelijke inrichting en grondgebruik. Het watersysteem, dat nu vooral gericht is op het zo snel mogelijk afvoeren van overtollig water, moet beter toegerust worden op het vasthouden en infiltreren van water. Op deze manier kan het grondwater tijdens neerslagoverschotten tijdig worden aangevuld. Van Nieuwenhuizen neemt deze aanbeveling over en zal deze opgave samen met de waterpartners met extra urgentie oppakken.

Zie voor meer informatie het Rapport eerste fase Beleidstafel Droogte op de site van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De resultaten van de Evaluatie Crisisbeheersing Watertekort 2018 wordt eind april verwacht.