€500.000 euro voor natte graslanden voor weidevogels


04-03-2017 JOURE – Er is €500.000 euro voor kansrijke weidevogelgebieden beschikbaar. Boeren en grondeigenaren die land hebben in zo’n kansrijk gebied kunnen van 6 maart tot en met  29 september 2017 subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor vernatting van hun land. Denk aan een hoger waterpeil en plas dras gebieden (stukken ondergelopen land). Natte gronden zijn een goed leefgebied voor weidevogels.

Gedeputeerde Johannes Kramer: “Ik bin wiis mei de stap dy’t boeren sette om harren lânbougrûn sá yn te rjochtsjen sadat de greidefûgels der fan profitearje kinne. Tegearre soargje wy foar ús Fryske lânskip wer’t greidefûgels yn thús hearre en wêr’t de ynwenners fan it gebiet fan genietsje kinne.”

Tijdelijke subsidieregeling voor weidevogelseizoen 2017
Boeren en grondeigenaren kunnen via hun agrarisch collectief subsidie aanvragen als zij land hebben in een weidevogelkerngebied. Zo worden de kansrijke gebieden voor weidevogels ook wel genoemd. Een agrarisch collectief is een samenwerkingsverband van boeren en grondgebruikers. Fryslân heeft zeven collectieven. Er is geen maximum bedrag per collectief. De collectieven bepalen welke beheer-en inrichtings maatregelen effectief zijn voor weidevogels. De samenstelling van maatregelen kan extra effectief werken. Bijvoorbeeld plas-dras gebieden en een hogerpeil in combinatie met kruidenrijk weidevogelgrasland. Daar wordt dan ook naar gekeken.

Subsidiebedragen
Voor het ophogen van het waterpeil is de subsidie €100 euro per hectare beschikbaar. De subsidie voor (greppel) plas-dras is afhankelijk van de periode dat het onder water staat. Informatie over de subsidiebedragen is te vinden op www.fryslan.frl bij het laatste nieuws. Belanghebbenden kunnen het ook opvragen bij de provincie Fryslân via het Klant Contact Centrum: provincie@fryslan.frl  of 058 292 5925. 

Welke maatregelen vallen onder de subsidie?
Om bijvoorbeeld een hoger waterpeil op te zetten of plas-dras gebieden te realiseren zijn er inrichtingsmaatregelen nodig. Denk aan het plaatsen van dammen en/of stuwen. Deze maatregelen vallen ook onder de subsidieregeling.