Drie internetconsultaties rondom mestwetgeving van start

19-05-2020 JOURE – Sinds gister zijn er 3 consultaties omtrent mestbeleid geopend, namelijk voor wijzigingen van de Meststoffenwet, het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen. Via de online consultaties kunnen organisaties en betrokkenen gedurende 4 weken opmerkingen of ideeën delen over deze wijzigingen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Een van de onderdelen van een versterkte handhavingsstrategie mest is de real time verantwoording van dierlijke mesttransporten (rVDM). Daarmee vereenvoudigen de transportregels voor mest en vervangt een nieuw digitaal systeem het papieren vervoersbewijs. Ook is het een nadrukkelijke wens vanuit de Europese Commissie in het verlengde van derogatieverlening. Het ministerie van LNV streeft ernaar om de rVDM per 1 januari 2021 van start te laten gaan. Daarom start er een
internetconsultatie rond de invoering van de RVDM. Ook is er voor meer informatie opgericht de website  www.verantwoordmesttransport.nl
gelanceerd.

Wijziging Meststoffenwet
Sinds de ingang van het fosfaatrechtenstelsel is er discussie over het begrip ‘melkvee’. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven stelde in 2019 dat de ‘beleidsregel fosfaatrechten jongvee’ een beperking inhoudt van het begrip melkvee in de Meststoffenwet. Daarom wordt de definitie uit de beleidsregel nu vastgelegd in de Meststoffenwet. Alleen voor jongvee dat nooit zal afkalven – en alleen wordt gehouden voor de productie van vlees – zijn geen fosfaatrechten nodig. Ook wordt de vrijstelling waardoor zoogkoeienhouders – onder strikte voorwaarden – geen fosfaatrechten nodig hebben voor hun jongvee in de Meststoffenwet vastgelegd. Minister Schouten van LNV geeft ook gehoor aan de motie van de Tweede Kamer om afromingsvrije lease van fosfaatrechten mogelijk te maken. Melkveehouders krijgen ruimte om jaarlijks afromingsvrij 100 kilo fosfaatrechten voor een korte termijn te verleasen of te leasen. Ook voor deze wijziging van de Meststoffenwet start een internetconsultatie.

Wijziging Besluit gebruik meststoffen
Om de nitraatuitspoeling op zand- en lössgronden alsnog te verminderen – en boeren geen onnodige investeringskosten te laten maken – zal minister Schouten de eerste datum om mest uit te rijden voor de productie van maïs verplaatsen van 15 februari naar 1 april. Daarnaast moeten landbouwers met ruggenteelten op klei- of lössgrond maatregelen nemen om afspoeling voorkomen door waarneembare hindernissen, bijvoorbeeld door het plaatsen van drempels. Voor deze wijziging van het Besluit gebruik meststoffen start ook een internetconsultatie.