Demografische overgang in Fryslân

11-03-2020 JOURE – Fryslân heeft te maken met een demografische overgang. Decennialang groeide de bevolking jaarlijks. Deze groei is nu voorbij en de samenstelling van de bevolking is aan het veranderen. Het aantal senioren groeit en het aantal jongeren neemt af. Ook zijn er veranderingen in de huishoudenssamenstelling. Het aantal eenpersoonshuishoudens is toegenomen en het aantal huishoudens met kinderen gedaald. Volgens de prognoses gaan deze trends de komende jaren door. Deze Monitor bevolking presenteert een overzicht van een aantal actuele ontwikkelingen. Deze bevolkingsontwikkelingen hebben consequenties voor vele aspecten van de Friese samenleving, zoals de woningmarkt, arbeidsmarkt, onderwijs, zorg en het voorzieningenniveau.

Totale bevolking recent iets toegenomen
Tussen 2011 en 2016 is het aantal inwoners van Fryslân ieder jaar iets gekrompen. Sinds 2016 is de Friese bevolking jaarlijks weer met enige honderden inwoners toegenomen. De bevolkingsontwikkeling wordt bepaald door de natuurlijke bevolkingsgroei (geboorten minus sterfte) en het migratiesaldo (vestiging minus vertrek). Jarenlang kwam de bevolkingsgroei vooral door natuurlijke aanwas. Sinds 2015 is er echter sprake van een sterfteoverschot. De recente groei heeft te maken met een positief migratiesaldo.

Sinds 1 januari 2019 wonen 647.672 inwoners in de provincie Fryslân. Nog nooit telde Fryslân zoveel inwoners. De ontwikkeling van de bevolking verschilt per gemeente en/of regio. In Leeuwarden, de regio’s Zuidwest en Zuidoost Fryslân en op de meeste Waddeneilanden is de afgelopen tien jaar een lichte groei van de bevolking geweest. In Noordoost en Noordwest Fryslân is een lichte afname. Noordoost Fryslân is volgens het Rijk een officiële krimpregio, Noordwest en Zuidoost Fryslân en de Waddeneilanden zijn aangewezen als anticipeerregio’s voor krimp.

Samenstelling bevolking verandert door ontgroening en vergrijzing
Fryslân heeft te maken met een veranderende samenstelling van de bevolking: ontgroening en vergrijzing. Ontgroening betekent dat het aandeel kinderen en jongeren in de totale bevolking afneemt. Vergrijzing betekent een toename van het aandeel senioren in de bevolking. Vooral in de afgelopen tien jaar is het aantal geboorten fors gedaald. Er wonen nu bijna 13.000 minder kinderen en jongeren (0 tot 25 jaar) in Fryslân dan tien jaar geleden.

Tegelijkertijd is het aantal 65-plussers in Fryslân aanzienlijk toegenomen: van 14% van de bevolking in 2000 tot 21% in 2019. Relatief de meeste senioren wonen op de Waddeneilanden, in Harlingen en in de Stellingwerven.

Meer huishoudens, maar kleiner
Hoewel de totale bevolking van Fryslân niet of nauwelijks groeit, is in de afgelopen jaren het aantal huishoudens toegenomen. Dit komt doordat het aantal personen per huishouden daalt. Het aantal gezinnen met kinderen is gedaald en het aantal eenpersoonshuishoudens is toegenomen. De veranderende samenstelling van de huishoudens heeft vooral consequenties voor de woningbouw en de woningmarkt.

Prognoses: krimp van bevolking, maar niet van huishoudens
In 2030 verwacht de provincie Fryslân een krimp van de bevolking van bijna 10.000 inwoners. Naar verwachting neemt het aantal huishoudens in Fryslân wel toe. De provincie Fryslân verwacht circa 300.000 huishoudens in 2030, een toename van ruim 7.500 huishoudens in vergelijking met 2019. De ontwikkeling van het aantal huishoudens verschilt per regio. Vooral in Leeuwarden lijkt de groei van het aantal huishoudens tot na 2030 door te zetten.

Voor Noordoost en Noordwest Fryslân en de Waddeneilanden wordt een lichte daling van het aantal huishoudens voorspeld, voor Zuidoost en Zuidwest Fryslân een lichte toename. Vooral de groep alleenstaanden zal stijgen, van ruim 105.000 huishoudens in 2019 tot 118.000 in 2030. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door meer alleenstaande ouderen. De trend van een dalend aantal gezinnen met kinderen zet waarschijnlijk de komende decennia door.