De raad vergadert op 5 april (Petear)

29-03-2023 JOURE – Een Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raads- en commissieleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Meepraten
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de agenda en de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Petear 5 april
Aanmelden om mee te praten vóór maandag 3 april, 10.00 uur. Schriftelijk reageren kan tot woensdag 5 april, 12.00 uur. U kunt de vergaderingen vanaf agendapunt 3, het gesprek raadsleden onderling en met het college, live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad. Uiteraard bent u van harte welkom om vanaf de publieke tribune het hele Petear te volgen.

Agenda
1 – Opening en vaststellen agenda
2 – Petear met deelnemers (betrokkenen)
2.1 Bestemmingsplan Nijemirdum – Hoitebuorren 23
2.2 Principe uitspraak reguliere opvang asielzoekers n.a.v. uitvraag COA
2.3 FUMO Ontwerpbegroting 2024 en begrotingswijzing 2023
2.4 Begroting 2023 schoolbestuur VariO
2.5 Begroting schoolbestuur Ambion 2023
2.6 Voordracht lid Raad van Toezicht schoolbestuur Ambion

3 – Gesprek raadsleden onderling en met het college
3.1 – Bestemmingsplan Nijemirdum – Hoitebuorren 23
3.2 Principe uitspraak reguliere opvang asielzoekers n.a.v. uitvraag COA
3.3 FUMO Ontwerpbegroting 2024 en begrotingswijzing 2023
3.4 Begroting 2023 schoolbestuur VariO
3.5 Begroting schoolbestuur Ambion 2023
3.6 Voordracht lid Raad van Toezicht schoolbestuur Ambion

4 – Consulterend Petear
4.1 Routekaart herijking Groenvisie

5 – Sluiting