Cultuureducatie voor iedere leerling in Fryslân


05-02-2017 JOURE – Het nieuwe plan Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK) 2017-2020 is positief beoordeeld door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het plan werd op 27 september 2016 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Met de uitvoering van dit plan moet iedere leerling in het primair onderwijs in Fryslân in aanraking komen met muziek, zang, dans, kunst en taal. Zowel het Fonds voor Cultuurparticipatie als provincie Fryslân stellen een bedrag van in totaal € 1.183.832,00 beschikbaar voor de periode 2017-2020.

Het projectplan vertaalt de wensen van de provincie en het Fonds voor Cultuurparticipatie in een aantal concrete pijlers. Het plan richt zich op het enthousiasmeren van het onderwijs voor cultuur. Ook wordt ingezet op cultuur als een vast onderdeel van het leerprogramma en het bevorderen van de deskundigheid van de leerkracht. Daarnaast is de verbinding tussen taal- en cultuureducatie een van de pijlers. “Hjirmei wolle wy alle bern yn Fryslân de kâns jaan om yn ’e kunde te kommen mei keunst, kultuer en taal”, licht gedeputeerde Poepjes toe. “Dat gean we dwaan troch mei alle belutsenen te besjen wat de bêste wize is om kultueredukaasje in fêst plak op elke skoalle yn Fryslân te jaan.”

Beoordeling
Het Fonds is zeer te spreken over de inzet op verankering van cultuureducatie binnen de school en vindt dat de nieuwe opzet van het plan daaraan bijdraagt. Dat er zowel ingezet wordt op experimenteren en vernieuwing maar ook op doorzetting van successen uit de vorige periode vindt het Fonds zeer positief. Ook de verbinding tussen taal- en cultuureducatie wordt als zeer interessant ervaren.

Samenwerking
Samenwerking en verbinding is een belangrijk thema binnen het nieuwe programma KEK 2017-2020. “Gearwurking tusken alle belutsenen is ûnmisber foar kwalitatyf goed kultuerûnderwiis”, licht projectleider KEK Anne Graswinckel toe. “De fierdere útwurking fan it plan bart dan ek yn gearwurking mei it ûnderwiis en it kulturele fjild om der sa mei-inoar in grut súkses fan te meitsjen”. Het project KEK werkt samen met de noordelijke overheden i.h.k.v. We the North. Ook Cedin en Bibliotheekservice Fryslân zijn bij dit project betrokken. “Wat mear ûntwikkelings wy oan elkoar ferbine kinne, wat better it is”, zegt Graswinckel.

Cultuureducatie
De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is een landelijke regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Het Fonds voor Cultuurparticipatie voert de regeling uit. De regeling heeft als doel de kwaliteit van cultuureducatie op het primair onderwijs te verhogen.

Meer informatie over de regeling cultuureducatie met kwaliteit is te vinden op http://www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl