Crisispakket corona van kabinet sluit aan op wensen van LTO

18-03-2020 JOURE – Het kabinet kondigde dinsdag 17 maart een stevig pakket aan om bedrijven en werkenden de coronacrisis door te helpen. De maatregelen van het kabinet sluiten aan op de wensen die LTO Nederland en andere werkgevers- en werknemersorganisaties afgelopen dagen deelden. De Borgstellingsregeling Landbouw worden verruimd en er worden op het gebied van arbeid belangrijke stappen gezet. Ook is er aandacht voor de inkomenspositie van boeren en tuinders in de keten. De genomen maatregelen zijn het begin en vergen telkens aanscherping op basis van de situatie. Het doel moet zijn om bedrijven die met gigantische omzetverliezen te maken hebben in de benen te houden. Een passende compensatieregeling is daarbij onontbeerlijk.

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten. Het kabinet geeft aan dat de verruiming snel wordt opengesteld. LTO heeft hiervoor gepleit omdat het een belangrijk vangnet is om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Agrarische ondernemers kunnen bij de bank een Borgstellingskrediet aanvragen. De overheid staat dan borg voor de lening. Die verruiming kan essentieel zijn voor agrarische ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.

Redelijkheid bij prijsonderhandelingen
In deze uitzonderlijke tijden roept het kabinet alle ketenpartijen op om redelijkheid te betrachten in de prijsonderhandelingen, zodat de primaire producent – die vaak prijsnemer is – niet onevenredig hard wordt getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Expliciet noemt het kabinet het voorbeeld van Aldi Duitsland om juist in deze onzekere tijden een hogere prijs voor melk aan leveranciers te betalen, hetgeen in Nederland navolging verdient. Breder geldt dat het bedrijfsleven coulance kan betrachten bij het innen van rekeningen van getroffen partijen en sectoren. Dit sluit volledig aan bij de inzet van LTO in gesprekken met de ketenpartners van de primaire sector.

Oogstpersoneel
De steun- en liquiditeitsmaatregelen kunnen een deel van de oplossing zijn voor agrarisch ondernemers die in de knel komen. Tegelijkertijd waarschuwt LTO dat het beschikbaar houden van voldoende handen voor de oogst en teelt in de land- en tuinbouw prioriteit moet zijn. Er wordt op dit moment door LTO een inventarisatie uitgevoerd onder agrarische werkgevers om beter zicht te krijgen op de situatie. De signalen zijn zorgwekkend, zeker nu verschillende Europese landen reisbeperkingen opleggen. LTO roept het kabinet op om zich, ook in Europees verband, hard te maken voor vrij verkeer van personen die cruciaal zijn voor de voedselvoorziening.

Miljardenschade
De economische schade door de coronacrisis zal in de land- en tuinbouwsector in de miljarden lopen, onder andere door gezondheidsmaatregelen zoals het sluiten van eet- en drinkgelegenheden, vastlopende logistiek door het annuleren van vluchten en afvaarten, en quarantainemaatregelen in het buitenland. Met de maatregelen van het kabinet worden urgente problemen op het gebied bijvoorbeeld liquiditeit geadresseerd. Tegelijkertijd zijn er nog heel veel zorgen over de langetermijngevolgen – waaronder gigantisch omzetverlies – van de zich nog steeds uitbreidende crisis. LTO roept op om de compensatieregeling ook voor land- en tuinbouwondernemingen ruimhartig toe te passen.

Gesprekken over verbeteringen gaan door
LTO Nederland blijft betrokken bij de uitwerking van het aangekondigde pakket en de nog te nemen stappen. Met het kabinet wordt gekeken wat extra nodig is en waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Met het kabinet is ook afgesproken dit waar nodig later aan het pakket toe te voegen.