Convenant Diergezondheidsfonds 2020-2024 ondertekend

07-07-2019 JOURE – Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de veehouderijsectoren het nieuwe convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020 – 2024 getekend. Daarmee wordt het diergezondheidsfonds (DGF) voor een periode van 5 jaar verlengd.

De bestrijding van besmettelijke en bestrijdingsplichtige dierziekten en de jaarlijkse monitoring, gericht op het opsporen en vroegtijdig signaleren van dergelijke dierziekten, wordt betaald uit het DGF. Het DGF voor de pluimveehouderij wordt grotendeels gevuld door heffingen bij pluimveehouders en voor het monitoringsprogramma en de contracten met derden ook deels door het ministerie van LNV. Als er aanspraak moet worden gemaakt op het DGF voor vergoeding van bestrijdingskosten vindt circa 35% cofinanciering door de Europese Unie plaats. Het DGF valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV. De uitvoering ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO.nl.

Pluimveesector gematigd tevreden
De pluimveesector is gematigd tevreden met het nieuwe convenant. In het convenant is afgesproken dat de pluimveesector in de periode van 5 jaar maximaal 30 miljoen euro bijdraagt voor bestrijding van vogelgriep en 2 miljoen euro voor NCD. Dit is het plafondbedrag. Daarnaast zijn er jaarlijkse kosten voor monitoring en het in stand houden van faciliteiten die nodig zijn voor de bestrijding. In het huidige convenant was het plafondbedrag 35 miljoen euro voor bestrijding vogelgriep en 2 miljoen voor NCD. Het is de pluimveesector gelukt om een lager plafondbedrag af te spreken. 

Risico vanuit de natuur
De pluimveesector vindt echter dat er voldoende argumenten zijn om de kosten in het DGF anders te verdelen. De risico’s op vogelgriep zijn afkomstig uit de natuur. Tegelijkertijd stimuleert de overheid het ontwikkelen van meer natte natuur. Het is voor deze periode echter niet gelukt het ministerie daarvan te overtuigen. Gezien het vastleggen van afspraken in een DGF zeer belangrijk is voor de pluimveesector, is ervoor gekozen het convenant te ondertekenen. Voor de volgende periode kaart de sector opnieuw de verdeling van de kosten aan bij het ministerie. Met het ministerie is afgesproken tijdig met deze gesprekken te beginnen.

Roadmap Strategische Aanpak Vogelgriep
De sector en de overheid gaan gezamenlijk aan de slag te gaan met de uitvoering van de Roadmap Strategische Aanpak Vogelgriep. In de toekomst moet deze Roadmap leiden tot lagere risico’s op de introductie van vogelgriep en daarmee ook lagere kosten voor de bestrijding er van. Ook is afgesproken om in een aparte werkgroep de jaarlijkse kosten, waaronder kosten voor monitoring van dierziekten, te beoordelen op nut en noodzaak en op efficiëntie met als doel deze kosten te verlagen.