Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer: De stand van zaken

21-08-2019 JOURE – Ruim 2 jaar geleden ondertekenden 23 partijen (Overheid, maatschappelijke organisaties en brancheverenigingen) het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer. De doelstelling van het Convenant is de houtketen verder te verduurzamen door duurzaam geproduceerd hout tot norm te maken in Nederland in 2020. Het Convenant presenteert nu het tweede jaarverslag. Daaruit blijkt dat het tweede jaar van het Convenant met name in het teken stond van het formuleren van activiteiten.

Om duurzaam geproduceerd hout tot norm te maken wordt er vanuit meerdere invalshoeken aan de doelstelling gewerkt. Vier werkgroepen zijn bezig met de onderwerpen internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)- Risico’s, Handelsketen, Marktvraag en Business Case van Duurzaam Bosbeheer. Vanuit al deze invalshoeken heeft er eerst een verdiepingsslag plaatsgevonden en geïnvesteerd in diverse onderzoeken. Partijen zijn daarna aan de slag gegaan met het formuleren van vervolgstappen.

Op het gebied van IMVO wordt er gewerkt aan een handleiding voor bedrijven om de OESO due diligence concreter te maken. In het kader van de vereenvoudiging van administratieve lasten voor bedrijven werken de verschillende certificeringssystemen hard aan mogelijke oplossingen, binnen aanzienbare tijd zou hier meer over bekend moeten worden. In de komende periode wordt in meerdere bladen en in diverse sectoren aan de hand van projecten en de gemaakte impact nogmaals uitlegd waarom duurzaam bosbeheer zo belangrijk is. Tot slot wordt er gewerkt aan diverse projectvoorstellen om met het Fonds Verantwoord Ondernemen een boost te geven aan duurzaam bosbeheer.

Daling in aandeel geïmporteerd duurzaam tropisch hardhout 
De recent gepubliceerde cijfers van de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) laten over het geheel weliswaar een lichte toename in het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt zien, maar ook is er voor het eerst een daling in het aandeel geïmporteerd tropisch hardhout te zien. En dat is reden tot zorg. 

“Leden hebben eerder gemeld dat het steeds lastiger wordt om aan duurzaam geproduceerd tropisch hout te komen, dit blijkt nu ook uit de cijfers. Daarvoor zijn vaak meerdere oorzaken aan te wijzen”, zegt Paul van den Heuvel, voorzitter Stuurgroep Convenant. “Sommige gecertificeerde concessies liggen in conflictgebieden, waardoor ze niet langer toegankelijk zijn. Ook de toegenomen vraag vanuit Azië, waar duurzaamheid nog nauwelijks of geen rol speelt, heeft invloed op de beschikbaarheid.” 

“Het zijn weliswaar meerdere factoren, maar één ding is duidelijk: Als duurzaam geproduceerd hout niet snel tot een betere business case voor duurzaam bosbeheer in de tropen leidt, verliezen we zeer waarschijnlijk nog meer gecertificeerde concessies met roofbouw of ontbossing tot gevolg.”

Kortom, de uitdagingen zijn onverminderd groot en de partijen moeten hard aan de slag om de Convenantsdoelstellingen te halen.

Zie voor meer informatie de Tweede Jaarrapportage Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer op de site van Bewust met hout.