College wil investeren in omgeving, zorg en duurzaamheid


19-05-2017 JOURE – Gemeente De Fryske Marren sluit het jaar 2016 af met een positief saldo van €154.000. Het college presenteert deze week de jaarrekening 2016 en de kadernota 2017 en stelt hierin een aantal investeringen voor aan de gemeenteraad. Kwaliteit van de omgeving, de zorgtaak en klantgerichtheid staan bij deze keuzes voorop. Zo is er ruimte om te investeren in wegen, groen, samenleving, voorzieningen en duurzaamheid. Wethouder Durk Durksz: “It docht ús goed om wer ynvestearje te kinnen yn ús mienskip en om de ferheging fan de lêsten foar ynwenners lyts te hâlden”.

Stabiele financiële huishouding
Ook als gemeente hebben we voordeel van de economische groei. Na een aantal magere jaren ontvangen we weer meer geld van het Rijk in de algemene uitkering. We sluiten 2016 dan ook af met een positief saldo, al is het eindsaldo iets lager dan vorig jaar. Dat komt vooral omdat we de komende 10 jaar minder woningen mogen bouwen dan was gepland. Die bouwgrond is niet verkocht maar afgeboekt. Omdat onze financiële huishouding stabiel is, kunnen we dit goed opvangen. Dat geldt ook voor het tekort op het sociaal domein.

Sociaal domein
Het tekort hierop (€ 0,6 miljoen) komt door de stijging van het aantal bijstandsontvangers (6%). In de kadernota stelt het college voor om dit tekort in de komende jaren geleidelijk af te bouwen. Tot slot zijn in 2016 investeringen gedaan in voorzieningen en dorpen zoals Terherne en Oudemirdum. Ook dit jaar blijven we daarin investeren, omdat er financiële ruimte voor is.

Minder verhoging OZB
Jaarlijks stellen we de kadernota op met daarin de hoofdpunten van het gemeentelijk beleid: waar willen we het beschikbare geld aan uitgeven en hoe zorgen we ervoor dat we genoeg inkomsten houden? Dit doen we als voorbereiding op de begroting van 2018. In de kadernota van dit jaar stelt het college voor aan de raad om de OZB (onroerende zaakbelasting) in 2018 minder te verhogen dan in de jaren daarvoor. Omdat onze financiële positie sterk en stabiel is, willen we de lasten van inwoners en ondernemers zo min mogelijk laten stijgen.

Meer geld van het RijkDoor een hogere algemene uitkering van het Rijk, is er ook de komende tijd meer ruimte voor uitgaven op de verschillende beleidsterreinen. De verhoging van de rijksmiddelen willen we niet alleen benutten voor het sociaal domein, maar ook voor andere beleidsterreinen. Denk daarbij aan openbare ruimte, onderwijs en communicatie met de inwoners.

Zorg op maat
Bij de uitgaven in de zorg, blijven we kijken naar mogelijkheden om minder kosten te maken en toch op maat te blijven ondersteunen. Het college kiest ervoor om meer te investeren in de WMO-voorzieningen om deze op het gewenste niveau te brengen. Uitgangspunt daarbij is dat de basisvoorzieningen zoveel mogelijk inspelen op de behoefte aan ondersteuning en maatwerk bij inwoners.

Duurzaamheid
Ook wil het college investeren in duurzaamheid en de besparing die dit oplevert meenemen in de kadernota. Zo stelt het college geld beschikbaar voor openbare verlichting en kunnen we door het gebruik van LED-lampen besparen op stroomkosten. Het inzamelen van oud papier blijven we samen met het verenigingsleven doen. In die gebieden waar de gemeente oud papier zelf inzamelt, willen we papiercontainers inzetten, om oud papier beter te scheiden.

Kunstgras en openbare ruimte
Eén van de andere voorstellen is om te investeren in een kunstgrasveld op sportpark De Rien in Lemmer. Hierbij staat bewegingsonderwijs centraal én is er sprake van een eigen bijdrage door de vereniging. Ook wil het college geld beschikbaar stellen voor het opknappen of herinrichten van een aantal locaties verspreid over de gemeente: denk aan het afwerken van de omgeving rondom het project Knooppunt Joure en de Roazebosk, maar ook het aanpassen van de Straatweg in Lemmer, het Van der Walplein in Sloten, het plein bij de kerk in Bakhuizen, de driesprong bij Huisterheide en de kruising De Dolten-Frankrijkdreef tussen Oudehaske en Vegelinsoord. Leefbaarheid en veiligheid zijn hierbij belangrijk.

Openbaar groen
De openbare ruimte is het visitekaartje van onze gemeente. Op een aantal plekken wil het college investeren in nieuw openbaar groen, vooral aansluitend op ontwikkelingen en herinrichtingen: denk aan de MFA Lemstervaart, Sinnebuorren en Maria Goretti in Joure, Sloten en Bakhuizen en de Dobbeleane in Sint Nicolaasga. Verder staan het gemeentelijk monumentenbeleid en bermbeheer op de agenda voor 2018, om de kwaliteit hiervan op peil te houden. Bij Nijemirdum is het plan om het bestaande fietspad te verlengen voor een betere beleving van de IJsselmeerkust.

Bruggen
Een aantal bruggen zijn aan vervanging of renovatie toe: het college geeft de voorkeur aan een nieuwe, onderhoudsvriendelijke brug tussen Skipsleat en Wyldehoarne in Joure. Het dek en de bovenbouw van de  monumentale Teernstrabrug in Balk moeten worden gerenoveerd. Ook zijn er acht kleine, houten (wandel/fiets-) bruggen die aan vervanging toe zijn. Verder wil het college ruimere openingstijden voor de bruggen omdat de proef hiermee positief was en voorziet in een behoefte.

Glasvezel
Met het investeren in glasvezel wil het college het gebruik van internet voor inwoners en ondernemers beter mogelijk maken. De provincie heeft geld beschikbaar voor de aanleg van glasvezel in de zgn. witte gebieden. Maar ook in de zgn. grijze gebieden (hier ligt wel kabel, maar geen glasvezel) is de behoefte aan glasvezel groot. Het college stelt voor om een lening beschikbaar te stellen aan de Stichting DFMopGlas om ook in de grijze gebieden glasvezel aan te kunnen leggen.

Evenwicht
De voorstellen van het college in de kadernota 2017, worden na besluitvorming door de raad verwerkt in de meerjarenbegroting 2018-2021. We verwachten bij de begroting van 2018 een sluitend meerjarenperspectief te kunnen presenteren: een structureel evenwicht tussen uitgaven en inkomsten, zodat er beperkt inzet van spaargeld of algemene reserves nodig is.

Besluitvorming in de Raad
De jaarrekening 2016 en de kadernota 2017 worden besproken in de raadsbrede commissievergadering van 21 juni en daarna behandeld in de raadsvergadering van 5 juli. De begroting 2018 wordt door de raad behandeld in de begrotingscommissie van 18 oktober 2017 en in de raadsvergadering van 8 november 2017.