Certificering voor Keurmest moet in 2020 kunnen starten

01-08-2019 JOURE – Veehouders, loonwerkers, mestverwerkers en akkerbouwers zullen zich moeten certificeren voor het afzetten, verwerken en transporteren van mest. Op die manier moet er een waterdichte mestketen ontstaan. Doel is dat alle bedrijven in de mestketen uiteindelijk een Keurmest-certificaat hebben. Daarmee tonen ze aan dat ze voldoen aan een groot aantal voorschriften in de Kwaliteitsregeling Keurmest. De certificering wordt vanuit de sector opgezet. De overkoepelende organisatie voor de certificering is stichting Mestafzetcontrole. De verwachting is dat de certificering in de loop van 2020 gaat starten

De opzet voor het certificeringssysteem Keurmest bestaat uit basisvoorschriften en specifieke voorschriften per sector die zijn opgenomen in modules. In de basisvoorschriften staat dat een deelnemer een overeenkomst moet sluiten met een certificerende instantie, wijzigingen moet doorgeven en moet meewerken aan controles. Om een certificaat te krijgen, moet een bedrijf een audit doorlopen waarbij wordt gekeken of het bedrijf voldoet aan alle voorwaarden. In veel gevallen is dat digitaal mogelijk. Andere onderdelen zullen steekproefsgewijs worden gecontroleerd of worden beoordeeld met een puntensysteem.

Uiteindelijk is het doel dat bedrijven elkaar min of meer dwingen om deel te nemen. Het systeem is erop gericht dat een Keurmest-intermediair alleen mest ophaalt bij een veehouder die ook is gecertificeerd en de mest afzet bij een gecertificeerde akkerbouwer, verwerker of exporteur met een Keurmestcertificaat. Dat gaat nog wel enige tijd duren; eerst moet het grootste deel van de bedrijven een audit hebben gehad en het certificaat verkregen hebben.

Wat boeren, loonwerkers en intermediairs moeten betalen voor de certificering is nog onbekend. De eerste kosten voor de opzet van het systeem zijn gedragen door de 5 organisaties die samenwerken in het plan van aanpak en samen de stichting Mestafzetcontrole besturen LTO Nederland, Producentenorganisatie Varkenshouderij, Cumela Nederland, Transport en Logistiek Nederland en Rabobank.