CDA krijgt antwoord van gemeente rondom ongediertebestrijding


08-12-2017 JOURE – De gemeente krijgt jaarlijks zo’n 25-30 meldingen van burgers over de aanwezigheid van ratten. Het gaat daarbij meestal om de bruine rat. Vanwege de verantwoordelijkheid van de gemeente inzake de volksgezondheid, schakelen wij gespecialiseerde bedrijven in om de ratten te bestrijden. Wij maken daarbij geen onderscheid tussen meldingen in de openbare ruimte en particuliere meldingen. De bestrijding van muskusratten wordt verzorgd door het waterschap indien de veiligheid van waterkeringen in geding is.

De overige belangrijkste vormen van dierplagen of -overlast die kunnen worden genoemd zijn:

Muizen
In geval er sprake is van een muizenplaag en substantiële schade aan gemeentelijke eigendommen dreigt (i.e. sportvelden), dan wordt bestrijding georganiseerd. Dit is in de afgelopen jaren een enkele keer aan de orde geweest.

Mollen
De bestrijding van mollen en woelratten in grasbermen, plantsoenen en op sportvelden wordt uitgevoerd door de eigen dienst. De omvang is redelijk stabiel en neemt naar verwachting niet toe.

Roeken
Er worden geen maatregelen genomen op meldingen van roekenoverlast. De populaties in de gemeente lijken redelijk stabiel.

Eikenprocessierups
Ter bescherming van de volksgezondheid worden de “haarden” actief opgespoord, zowel in de openbare ruimte als bij particulieren (melding), en worden vervolgens verwijderd door gespecialiseerde bedrijven.

We constateren de afgelopen jaren een groeiend spreidingsgebied en een substantiële toename van “haarden”.

Engerlingen
De bestrijding van deze miekeverlarven is redelijk intensief. De larven vormen geen bedreiging voor de volksgezondheid, maar veroorzaken indirect veel schade aan onze sportvelden. De schade wordt met name veroorzaak door vogels (kraaien en roeken) die naar deze larven op zoek gaan. De bestrijding van de larven vindt plaats binnen het reguliere sportveldonderhoud.

Blauwalg
Deze vorm van dierlijke/plantaardige dreiging van de volksgezondheid in zwemwater wordt gemonitord en gemeld door de provincie. In voorkomende situaties verzorgt de gemeente noodzakelijke afsluitingen en waarschuwingen. Situaties van bestrijding worden geregistreerd, in geval van bijzondere ontwikkelingen worden deze gemeld aan het college dan wel via de gebruikelijke rapportages aan de raad kenbaar gemaakt.

Voor de volks gezondheid en het milieu is dit van groot belang . Het professioneel bestrijden van ongedierte voorkomt onnodige schade voor het milieu.