Boer schat zelf in of jager ganzen moet verjagen

13-03-2019 JOURE – Jagers zijn bij de ganzenaanpak vanaf nu niet meer verplicht om de ganzen twee keer per week te verjagen. Ze hoeven alleen te verjagen als er daadwerkelijk ganzen op het land aanwezig zijn.

De provincie Fryslân past dit aan op verzoek van de jagers. Het kwam te vaak voor dat de jagers ganzen moesten verjagen terwijl vooraf bekend was dat deze niet in het gebied zaten.

Een jager is verplicht minimaal twee keer per week ganzen te verjagen vanaf het moment dat de boer schadevergoeding aanvraagt. Hiermee helpen boer en jager verdere schade aan het gras zoveel mogelijk te voorkomen. Gedeputeerde Kramer: “It komt regelmjittich foar dat jagers in ferjaach-aksje útfiere moatte wylst foarôf bekind is dat der gjin guozzen yn it gebiet sitte. De jagers moatte wol registrearje dat se guozzen ferjage hawwe, wylst der gjin guozzen sketten binne. Dit liedde ta wjerstân by de jagers en dêr ha we nei lustere”. De provincie past deze eis aan in de Beleidsregel Wet natuurbescherming.

De oplossing is dat de boer voortaan zelf bijhoudt of er ganzen in zijn landerijen aanwezig zijn. Zijn ze er wel, dan moet de jager verjagen. Zijn ze er niet, dan noteert de boer dat op een registratieformulier. Er is dus geen verplichting meer om standaard twee maal per week een jager te laten komen. De taxateurs van BIJ12 Faunafonds ontvangen een gewijzigde instructie van de provincie.

Fourageergebieden
Deze afspraken gelden buiten de foerageergebieden. Dit zijn gebieden waar de ganzen verjaagd mogen worden. Boeren ontvangen buiten de foerageergebieden 80% schadevergoeding. In de foerageergebieden moeten de ganzen met rust worden gelaten, daar ontvangt de boer 100% schadevergoeding voor. Adequaat gebruik is óók verplicht op percelen na afloop van de periode waarin de foerageergebieden van kracht zijn. Ook voor deze gebieden geldt dat wanneer ganzen niet meer structureel aanwezig zijn, de boer dit zelf mag noteren.

In de Fryske Guozze-oanpak is het verjagen van ganzen naar foerageergebieden van groot belang. In de beleidsregel staat dat de boer zelf genoeg moet doen aan schadepreventie en -bestrijding om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding. Als de schade niet voldoende terugloopt kan de boer worden gekort op de hoogte van de schadevergoeding. Dit is de zogenaamde bonus-malus regeling van de Fryske Guozze-oanpak.