BIZ regeling in Joure van de baan


27-12-2017 JOURE – De WIH Joure heeft de gemeente gevraagd een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het Kernwinkelgebied Joure in te stellen. De gemeente heeft daarop een draagvlakmeting gehouden. De conclusie is dat er te weinig stemmen zijn uitgebracht om de BIZ rechtmatig in te stellen.
Draagvlakmeting
Voordat deze belasting in werking treedt, moet er een draagvlakmeting onder de gebruikers worden gehouden. Pas bij voldoende draagvlak wordt de regeling ingesteld. Wij hebben een meting uitgevoerd door middel van het sturen van een stembiljet naar alle gebruikers. Voorafgaand aan deze meting zijn spelregels vastgesteld om de uitslag vast te kunnen stellen.

Er is sprake van voldoende draagvlak als:
minimaal 50% van de stemgerechtigden een stem heeft uitgebracht;
minimaal 2/3 van de uitgebrachte stemmen een stem voor de BIZ is;
de voor-stemmers een hogere WOZ waarde vertegenwoordigen dan de nee-stemmers.
Uitslag

De uitslag van de draagvlakmeting is als volgt:
64 van de 130 stembiljetten zijn op tijd ontvangen, 7 stembiljetten zijn te laat ontvangen. 49% van de stemgerechtigden hebben een geldige stem uitgebracht. Er waren 52 stemmen voor en 12 stemmen tegen. De voor-stemmers vertegenwoordigen een hogere WOZ waarde dan de nee-stemmers. Hiermee is gebleken dat op basis van het aantal tijdig uitgebrachte stemmen er geen bedrijveninvesteringszone wordt ingesteld in het Kernwinkelgebied Joure.

Wat is een BIZ?
Binnen een dergelijke zone wordt bij ondernemers extra belasting geheven. Deze belasting wordt als subsidie uitgekeerd en kan gebruikt worden voor activiteiten die zijn benoemd in een door de ondernemers opgesteld vijfjarenplan.