Betere prestaties in melkveehouderij bij duurzame bedrijfsvoering

14-05-2019 JOURE – De 25% duurzaamste melkveebedrijven realiseren betere economische prestaties dan de overige 75% van de melkveebedrijven. Niet alleen is het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid hoger, ook realiseren bedrijven met betere duurzaamheidsprestaties een lagere kostprijs en kritieke melkprijs. Wel is de arbeidsinzet per 100 kilo melk iets hoger. Dit blijkt uit onderzoek van data over de periode 2015 tot en met 2017.

Voor de analyse zijn alle gespecialiseerde melkveebedrijven gerangschikt op hun integrale duurzaamheidsscore op basis van een selectie van duurzaamheidskengetallen, beschikbaar in het Bedrijveninformatienet. Biologische melkveebedrijven zijn buiten beschouwing gelaten. De melkveebedrijven zijn ingedeeld op basis van hun prestaties op een aantal indicatoren met betrekking tot de thema’s diergezondheid en -welzijn, klimaat en energie, milieu en biodiversiteit en weidegang. De integrale duurzaamheidsscore is berekend door voor alle kengetallen een score van 0–100 toe te kennen en deze scores per kengetal vervolgens op te tellen tot een totaalscore via een wegingssystematiek. De wegingsfactoren zijn zodanig gekozen dat alle vier de onderdelen voor 25% bijdragen.

Lagere kritieke melkprijs
De 25% bedrijven met de hoogste integrale duurzaamheidsscore op gebied van ecologie en diergezondheid zijn in deze analyse vergeleken met de overige 75% van de bedrijven. Uit de analyse blijkt dat de 25% duurzaamste bedrijven een lagere kostprijs, een significant lagere kritieke melkprijs, lagere voerkosten en een hoger inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid hebben in vergelijking met de overige bedrijven. De bedrijven realiseren wel een iets lagere melkproductie per arbeidsuur maar dit verschil is niet significant. De langlopende schulden per kilogram melk zijn significant lager op de duurzaamste bedrijven. Er zijn kleine verschillen in de structuur en intensiteit van beide groepen melkveebedrijven. Zo hebben de 25% duurzaamste bedrijven 9 melkkoeien minder en zijn ze qua areaal 3 hectare groter en daardoor 13% extensiever. 

Verklaring vraagt nader onderzoek
De conclusie is dat het duurzamer maken van de bedrijfsvoering ook economisch gezien vruchten kan afwerpen. Empirische data zoals verzameld in het Bedrijveninformatienet kunnen helpen om te achterhalen welke mechanismen hierachter schuilgaan. Het lijkt dat melkveehouders in de duurzaamste groep het management op hun bedrijf beter in de vingers hebben. Om meer robuust te toetsen in welke mate dit het geval is, kan het zinvol zijn om deze analyse te herhalen met andere selecties en weging van kengetallen. Ook kan worden gekeken naar de relatie tussen individuele duurzaamheidskengetallen, economische prestaties en technische kengetallen om de praktijken te identificeren die hieraan ten grondslag liggen. Het meenemen van sociale aspecten zoals bijvoorbeeld houding ten aanzien van duurzaamheid en innovatie, leerstijlen en vormen van kennisuitwisseling zou kunnen helpen om beter te begrijpen waarom de duurzaamste bedrijven bovengemiddeld presteren.