Bestemmingsplan Rottum veranderd voor nieuwe woningen

29-07-2020 ROTTUM – Nij Sân Rotten kent voor de zuidelijk gelegen agrarische gronden een wijzigingsbevoegdheid. Hiermee kan de huidige agrarische bestemming worden gewijzigd in een woonbestemming met openbare ruimte.

Het plangebied wordt ontsloten via de reeds bestaande weg de Koets en omvat circa 0.65 ha. Achter de woningen komt een groenstrook die eigendom blijft van de gemeente. Het plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Het plan sluit aan op de Woonvisie.

De provincie is er ambtelijk akkoord mee om het vooroverleg over te slaan. Na instemming van uw college, wordt het ontwerp wijzigingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd met zienswijzen mogelijkheid bij uw college. Daarna volgt terugkoppeling naar uw college over eventuele zienswijzen en de vaststelling van het wijzigingsplan.

In totaal kunnen er ongeveer 8 woningen worden gerealiseerd.