Bestemmingsplan Oer de Feart Joure


05-11-2017 JOURE – Het plangebied omvat de woningen aan de Oer de Feart 170 tot en met 188. Het bestemmingsplan is ter actualisatie van het bestemmingsplan Joure Oer de Feart (2007) en heeft een overwegend conserverend karakter. Dit betekent dat er in het nieuwe bestemmingsplan geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. Het uitgangspunt is dat de bestaande (planologische en/of vergunde) situatie wordt vastgelegd en dat wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Verder is rekening gehouden met actueel beleid en regelgeving.

Inzien
Met ingang van 8 november 2017 ligt gedurende 6 weken het voorontwerpbestemmingsplan Joure Oer de Feart 2017 met de bijbehorende stukken ter inzage. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:
– de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
– het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
– het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)
U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Joure – Oer de Feart 2017 inzien op http://ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze
In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze (inspraakreactie) over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk
Schrijf een brief aan het college van B en W van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief: 
– voorontwerpbestemmingsplan Joure Oer de Feart 2017
– waarom u een zienswijze (inspraakreactie) indient
– de datum
– uw naam en adres
– uw handtekening

Mondeling
U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.