Bestemmingsplan Buitengebied Noord


02-08-2017 JOURE – Het bestemmingsplan geeft regels voor de percelen  binnen het plangebied van het buitengebied van de voormalige gemeente Skarsterlân. Het beschermen van de aanwezige landschappelijke en natuurlijke waarden, alsmede het opnieuw vastleggen van de gebruiks- en bouwmogelijkheden van bestaande (agrarische) bedrijven en woningen staat hierbij voorop. Het bestemmingsplan is in de basis een actualiserend bestemmingsplan, waarbij onder meer de provinciale Verordening Romte 2014 als leidraad is betrokken.

Niet alle bestemmingen zijn hetzelfde gebleven. De regelingen bieden flexibiliteit zodat op toekomstige ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Voor het bestemmingsplan is een Plan Mer opgesteld die deel uitmaakt van het bestemmingsplan. Dit is het gevolg van de ontwikkelingsmogelijkheden die het plan biedt voor de agrarische bedrijven. Het Tracébesluit A6/A7 voor het Knooppunt Joure is in het bestemmingsplan meegenomen. 

 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan is naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan op verschillende punten gewijzigd. Daarnaast zijn diverse ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Een overzichtslijst met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan, zoals deze zijn aangebracht bij de vaststelling, zijn onderaan deze pagina weergegeven in een bijlage.

Voor nadere informatie over de wijzigingen wordt verwezen naar de bij het bestemmingsplan behorende bijlage ‘Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen (ontwerp) bestemmingsplan Buitengebied Noord -2017’ en het vastgestelde bestemmingsplan.

Inzien
Met ingang van 10 augustus 2017 ligt gedurende 6 weken het op 28 juni 2017 door de gemeenteraad van de Fryske Marren gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord -2017’ met het bijbehorende raadsbesluit ter inzage.

Het bestemmingsplan kunt u inzien bij:
– de centrale balie van het  gemeentehuis Herema State 1 te Joure
het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
– het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).
U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Buitengebied Noord 2017 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.
Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

https://www.defryskemarren.nl/document.php