Bestemmingsplan Broek-Noord 2017


03-11-2017 BROEK-NOORD – Het bestemmingsplan van Broek-Noord heeft een overwegend conserverend karakter. Dit betekent dat er in het nieuwe bestemmingsplan geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. Verder is het uitgangspunt dat de bestaande (planologische en/of vergunde) situatie wordt vastgelegd en dat waar mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Het dorp is daarvoor geïnventariseerd, zodat de meest actuele situatie in beeld is voor het leggen van de meest passende bestemmingen. Ook is rekening gehouden met recent beleid en regelgeving.

Inzien
Met ingang van vrijdag 10 november 2017 ligt gedurende 6 weken het voorontwerpbestemmingsplan Broek-Noord 2017 met de bijbehorende stukken ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:
– de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
– het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
– het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).
– U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Broek-Noord 2017 ook inzien op http://ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze
In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze (inspraakreactie) over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk
Schrijf een brief aan het college van B en W van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • voorontwerpbestemmingsplan Broek-Noord 2017
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling
U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.