Bekendmaking Beleidsregels waterkwantiteit Wetterskip Fryslân

31-03-2019 JOURE – Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 5 maart 2019 de Beleidsregels waterkwantiteit vastgesteld. Tegelijkertijd zijn de Beleidsregels voor dempingen en de Notitie beschermingszones langs hoofdwatergangen ingetrokken.

Eén van de hoofdtaken van Wetterskip Fryslân is het beschermen en verbeteren van het oppervlaktewater. Daarom is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk zoals bijvoorbeeld een oppervlaktewater. Om meer duidelijkheid te geven over wanneer Wetterskip Fryslân vergunningen verleent zijn daarvoor nieuwe beleidsregels vastgesteld. Daarmee zijn de “oude” beleidsregels geactualiseerd en er zijn aanvullende regels vastgesteld voor het beoordelen van vergunningaanvragen en het verlenen van watervergunningen. De beleidsregels treden per direct in werking.

Inzien:
U kunt de Beleidsregels waterkwantiteit inzien door de aan deze elektronische bekendmaking toegevoegde bijlagen te raadplegen. Kijk hiervoor op deze pagina onder: ‘Externe bijlagen’.

Meer informatie
U kunt voor informatie over deze beleidsregels contact opnemen met de heer A.J. Pothaar via telefoonnummer (058) 292 2222.