AZC Balk weer open

17-05-2019 BALK – Het azc in Balk mag vanaf vandaag weer open. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de bouw en het gebruik van het azc in Balk te gedogen tot het moment dat de omgevingsvergunning voor het tijdelijke azc verleend en van kracht is. De eerste bewoners worden begin volgende week verwacht.  

Groot belang
Er is een nijpend tekort aan opvangruimte voor asielzoekers. Het COA heeft dan ook groot belang bij het eerder in gebruik mogen nemen van het azc. Na afweging van de ingebrachte zienswijzen is gemeente De Fryske Marren van mening dat het groot maatschappelijk belang in dit geval zwaarder weegt. Daarnaast is er concreet zich op legalisatie.

Zienswijzen
Om alle belangen bij een eventueel gedogen goed af te kunnen wegen, heeft de gemeente het voornemen om te gedogen twee weken lang ter inzage gelegd. Er zijn vier zienswijzen binnengekomen. In de nota zienswijzen gedogen azc Balk leest u de reactie van de gemeente op alle ingediende zienswijzen. Ook vindt u in deze bijlage de definitieve bevestiging aan het COA. 

Gedoogbesluit
De gemeente gedoogt het azc tot het moment dat de omgevingsvergunning voor het tijdelijke azc verleend en van kracht is. Dit betekent dat het COA het azc vanaf heden weer in gebruik mag nemen. Dit gebruik is echter wel op eigen risico.

Vergunningprocedure
De Fryske Marren is van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor het azc. De gemeenteraad heeft daartoe inmiddels een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. De ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen vanaf 19 april 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond het azc neem dan regelmatig een kijkje op www.defryskemarren.nl/azc of abonneer u op de digitale nieuwsbrief van De Fryske Marren.