Afstand tot Natura 2000-gebied had tot 2022 beperkt invloed op de grondprijs

29-04-2023 JOURE – In gebieden binnen een afstand van 2.500 meter van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden was de gemiddelde agrarische prijs van landbouwgrond in de afgelopen 10 jaar 4 à 5% lager dan de grondprijs in het gebied daarbuiten. De prijs van landbouwgrond binnen de Natura-2000 gebieden was in deze periode bijna 30% lager. 

De verschillen in grondprijs worden niet of nauwelijks verklaard door grondsoort, grondgebruik, regio of grootte van de percelen. Binnen de Natura-2000 gebieden wordt naar verhouding veel minder grond verhandeld dan daarbuiten. In Nederland ligt 3% van het totale agrarische areaal binnen de Natura 2000-gebieden.

Onderzoekers van Wageningen University & Research maakten een beknopte verkenning van de agrarische grondmarkt – prijsvorming en mobiliteit van landbouwgrond – in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Dat gebeurde tegen de achtergrond van het milieubeleid, dat deels gericht is op het extensiveren van grondgebruik in delen van Nederland, zoals in de gebieden grenzend aan Natura 2000-gebieden. Extensivering beperkt mogelijk het opbrengend vermogen van landbouwgrond, waarmee dit beleid een drukkende werking op de grondprijs kan hebben.

Verkend werd of de grondprijzen in, rond en buiten Natura 2000-gebieden nu al van elkaar verschillen. Voor de verkenning zijn vier gebieden onderscheiden:

  1. Gebied binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden
  2. Gebied binnen een afstand van 500 meter van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden
  3. Gebied op 500 tot 2.500 meter van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden
  4. Gebied op meer dan 2.500 meter van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden

Deze vier gebieden beslaan respectievelijk 3%, 7%, 22% en 69% van het totaal agrarisch areaal in Nederland.

De gemiddelde agrarische grondprijs in het gebied binnen 500 meter van Natura 2000-gebieden was de afgelopen tien jaar 5,1% lager dan in het gebied op meer dan 2.500 meter van de Natura 2000-gebieden. In beide gebieden is de grondprijs tussen 2021 en 2022 met ongeveer 60% gestegen. De gemiddelde agrarische grondprijs in het gebied op een afstand van 500 tot 2.500 meter van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden lag ruim 1% boven de grondprijs in het gebied op 500 meter afstand. De gemiddelde agrarische grondprijs binnen Natura 2000-gebieden lag in de afgelopen 10 jaar  bijna 30% onder de referentieprijs.