Aanvragen Iepenmienskip fonds voortaan beoordeeld aan puntenscore

29-12-2019 JOURE – Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent Iepen Mienskipsfûns en moetingsplakken behorende bij de subsidieregeling IMF 2020

Om de kracht van de Friese gemeenschap optimaal te kunnen benutten blijft de provincie Fryslân maatschappelijke initiatieven stimuleren en faciliteren vanuit de projectbureaus van Streekwurk. Het Iepen Mienskipsfûns en moetingsplakken Fryslân 2019 wordt ingezet voor het subsidiëren van maatschappelijke initiatieven.

In 2019 is het Iepen Mienskipfûns uitgebreid met het onderwerp ontmoetingsplekken. De dorpshuizen en multifunctionele centra zijn onder de noemer ontmoetingsplekken onderdeel van de regeling vanaf de eerste tender in 2020. Daarvoor waren deze ondergebracht in de subsidieregeling Plattelân Fryslân.

Proces subsidieaanvraag
Het totaal beschikbare subsidiebedrag voor het Iepen Mienskipsfûns en moetingsplakken, wordt via een rangschikkingscriteria beoordeeld. Aanvragen die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in volgorde totdat het beschikbare subsidiebudget op is. Bij een onvoldoende score op de rangschikkingscriteria, wordt de aanvraag afgewezen.

Stap 1: van idee tot subsidieaanvraag.
In de periode 2019-2023 stelt de provincie Fryslân middelen beschikbaar voor subsidieaanvragen in het kader van het Iepen Mienskipsfûns en moetingsplakken Fryslân 2019. Subsidie wordt verleend om initiatieven die de leefbaarheid in Fryslân vergroten verder te helpen. Met andere woorden: projecten die ervoor zorgen dat de inwoners prettig kunnen wonen en leven in wijk, dorp, regio of op een eiland.

Denk bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van leefbaarheid, duurzame energie, sociale innovatie, krimp, zorg, kansen voor burgers, landschap en cultuurhistorie. Een belangrijk rangschikkingscriterium is dat het idee samen met anderen wordt uitgevoerd en dat er draagvlak voor is in het gebied. Maar ook het kwalitatief verbeteren van ontmoetingsplekken. Dat kan door onder andere bouwen, verbouwen en verduurzamen. Een ontmoetingsplek is een plek die voldoet aan de definitie die is opgenomen in de regeling.

Elk project begint dus met een idee. Dit kan bijvoorbeeld een idee zijn over iets wat anders kan in uw dorp of stad, een activiteit voor de gemeenschap, een oplossing voor een probleem of een project voor uw sportclub. Elke regio kent een projectbureau. U kunt uw idee aanmelden via www.streekwurk.frl. Na deze aanmelding neemt de projectadviseur contact met u op. Let op dit is nog geen aanvraag voor een subsidie. De projectadviseur van het projectbureau neemt met de initiatiefnemer contact op om samen met de initiatiefnemer te onderzoeken hoe het projectidee kan worden uitgewerkt tot een goede aanvraag. Deze kan pas worden ingediend als er een openstelling van de regeling is. De regeling gaat drie keer per kalenderjaar open. De openstelling wordt altijd bekend gemaakt o.a. via de site van de provincie.

Een idee en de uitwerking ervan leiden tot een antwoord op de volgende vragen:

  • -Wat gaan we doen?
  • -Wat willen we daarmee bereiken?
  • -Wat gaat het kosten?