Aanvraag vergunning azc Balk en voornemen om te gedogen ter inzage

19-04-2019 JOURE – De Fryske Marren is van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een asielzoekerscentrum aan de Wikelerdyk 9 A in Balk (tijdelijk: tot uiterlijk 17 maart 2022). De aanvraag, het ontwerpbesluit, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 19 april 2019 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage op het gemeentehuis in Joure, Herema State 1 en op de servicepunten Dubbelstraat 1 te Balk en Vissersburen 88 te Lemmer. Ook zijn deze te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bent u het niet eens met dit project?
Gedurende genoemde termijn kan een ieder tegen zowel het ontwerpbesluit als de ontwerpverklaring van geen bedenkingen een zienswijze kenbaar maken.

Voornemen om te gedogen
Vooruitlopend op de afronding van bovengenoemde vergunningsprocedure zijn wij van plan om de bouw en het gebruik van het asielzoekerscentrum op deze locatie te gedogen. Op deze wijze kan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het reeds aanwezige centrum eerder in gebruik nemen. Dit is gemotiveerd per brief aan het COA meegedeeld. Deze brief ligt eveneens met ingang van vorengenoemde datum ter inzage.

Bent u het niet eens met het voornemen tot gedogen?
Gedurende een termijn van twee weken kan een ieder tegen het voornemen tot gedogen een zienswijze kenbaar maken.

Indienen zienswijzen
Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Digitaal indienen is ook mogelijk: info@defryskemarren.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 05 14.

Vragen?
Voor nadere informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving via telefoonnummer 14 05 14.