Zorgboerderijen maken bezoekers gelukkiger

0
196


16-06-2018 JOURE – De zorglandbouw maakt een snelle groei door. Waren er in 1998 nog 75 zorgboerderijen, in 2007 was hun aantal toegenomen tot ruim 750. Inmiddels zijn er Circa 1200. Mensen met verschillende zorg- of hulpvragen vinden hier een zinvolle dagbesteding en zijn gelukkiger. Dat staat in het rapport Kennis over zorgboerderijen van ZonMw. De publicatie is een reflectie op een reeks studies in het kader van het onderzoeksprogramma Landbouw en Zorg, dat ZonMw van 2011 tot 2017 uitvoerde in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Wageningen University & Research is betrokken bij het ZonMw-programma en de publicatie.

De effecten die zorgboerderijen op cliënten hebben, verschillen per doelgroep.
– Het gedrag van jeugdigen die naar een zorgboerderij gaan, blijkt duidelijk te verbeteren. Bijna 90% van de ouders van deze jeugdigen zien hun kind gelukkiger worden, en merken op dat hun kind beter met leeftijdsgenoten omgaan.
– Aan mensen met dementie geeft een zorgboerderij het gevoel weer ergens bij te horen. Door de activiteiten die zij uitvoeren, hebben zij de ervaring aan het werk te zijn, of vrijwilligerswerk te doen.
– Bij mensen met een verstandelijke beperking valt op dat zij op een zorgboerderij rustiger worden, en dat zij hun werk op de boerderij waarderen.
– Ook voor mensen met een psychiatrische achtergrond hebben zorgboerderijen aansprekende resultaten.

Zorgboerderij is exportproduct
Belangrijke innovaties die al door zorgboerderijen zijn geïnitieerd, zijn bijvoorbeeld:
– het ontwikkelen van leerwerktrajecten, bijvoorbeeld voor voortijdig schoolverlaters
– 24-uurs opvang op de boerderij
– opvang voor verschillende doelgroepen tegelijk
– de crisisfunctie die verscheidene zorgboerderijen vervullen
– beschermd wonen op de boerderij, dan wel de boerderij als woonwerkgemeenschap
Hierdoor trekt de Nederlandse zorglandbouw ook internationaal veel belangstelling. De Nederlandse zorgboerderij kan met recht een exportproduct worden genoemd.

Onderdeel van reguliere zorg
Al met al is met dit programma de positie van zorgboerderijen binnen het zorglandschap versterkt – zorgboerderijen staan niet meer apart, maar worden als een onderdeel van het brede zorgpalet beschouwd. Over en weer is ook gebleken dat de zorg- en landbouwsector van elkaar kunnen leren.

Nieuwe onderzoeksthema’s
Belangrijke thema’s voor nieuw onderzoek zijn onder andere (meer) inzicht in de werkingsmechanismen en effecten van zorgboerderijen, de diversiteit aan zorgboerderijen (onder andere naar doelgroep), de kwaliteit van zorg op een zorgboerderij, de lange termijn effecten van zorgboerderijen op verschillende doelgroepen en de kosteneffectiviteit van zorgboerderijen.

Meer kennisuitwisseling
Nu al zouden acties ondernomen moeten worden die de verspreiding en toepassing van de al beschikbare kennis bevorderen. Zo is de uitwisseling van kennis tussen de zorg- en landbouwsector van groot belang. In het bijzonder is aandacht nodig voor de rol en positie van gemeenten, gezien hun cruciale rol bij het toewijzen van zorg.