Milieuschade kost samenleving jaarlijks 31 miljard euro

0
192


23-06-2018 JOURE – De milieuschade die Nederland oploopt door de uitstoot van schadelijke stoffen naar bodem, water en lucht bedraagt jaarlijks 31 miljard euro. Dit welvaartsverlies voor de Nederlandse samenleving staat gelijk aan 4,5% van het bruto binnenlands product. De berekende milieuschade komt voor 98% voort uit de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen naar de lucht. Ondanks 50 jaar milieubeleid heeft Nederland nog steeds een hardnekkig milieuprobleem. Dit concluderen onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de policy brief Monetaire Milieuschade in Nederland – Een verkenning.

In de studie heeft het PBL cijfers over de jaarlijkse fysieke uitstoot van schadelijke stoffen gecombineerd met informatie over de momenteel gehanteerde milieuprijzen. Daarmee kan worden berekend wat de monetaire waarde is van de totale milieuschade in Nederland. Als ook de milieuschade wordt meegenomen die door Nederlandse consumenten en bedrijven in het buitenland wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld door internationale reizen of internationaal vrachtverkeer, dan stijgt de schade zelfs tot 37 miljard euro. Bijna alle berekende schade komt voort uit uitstoot naar de lucht. Daarbij gaat het vooral om broeikasgassen als CO2 en methaan, en luchtverontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden, zwaveloxide en ammoniak.

Uit de berekeningen blijkt dat de meeste milieuschade wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer: ruim 12 miljard euro schade. De sector landbouw heeft een aandeel van 6,5 miljard euro in de schade, industrie en raffinage 4,5 miljard euro en de energiesector veroorzaakt ruim 4 miljard euro milieuschade. Consumenten zijn goed voor een kleine 2 miljard euro, terwijl afvalverwijdering en de dienstensector slechts beperkt bijdragen aan de directe milieuschade. Een overgang naar andere energiebronnen voor de industrie en het hergebruik van materialen en grondstoffen in de productie van goederen kunnen de milieudruk helpen afnemen. Effectievere groene belastingen op de grootste bronnen van milieuschade en de meest vervuilende productiefases zouden volgens het PBL daartoe een geschikt middel kunnen zijn.